การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หลักการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาการจัดการคุณภาพ (ที่มา : รศ.ดร. กุญชรี ค้าขาย เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น 2)

        หลักการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาการจัดการคุณภาพ (ที่มา : รศ.ดร.  กุญชรี  ค้าขาย  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น 2)  สำหรับนักศึกษา สาขาการจัดการคุณภาพนำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของตนเอง


บทที่ 1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

  ส่วนที่ 1   บรรยายงานที่ตนเลือกเป็นหน่วยปฏิบัติการในการวิจัยครั้งนี้  และนโยบายคุณภาพที่ใช้ในหน่วยงาน

   ส่วนที่ 2  ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ โดยมาจาก 3 แหล่งหลัก  และสรุปให้ได้ว่าปัญหาของการวิจัยครั้งนี้คืออะไร

    ส่วนที่ 3  เขียนถึงแนวคิด ทฤษฎีที่ต้องกานำมาใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งทบทวนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปว่าเราจะใช้แนวคิด ทฤษฎีวิธีการใดในการแก้ปัญหาครั้งนี้ และเพราะเหตุใด

วัตถุประสงค์การวิจัย

    เขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 1-3 ข้อ

ขอบเขตการวิจัย

    1. บอกว่าทำอะไร  ที่ไหน  ด้วยแนวคิดใด

    2. ทำกับกล่มใด

    3. ทำเมื่อใด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1. ด้านวิธีการปฏิบัติตามหลักของการจัดการคุณภาพได้อะไร

     2. ในหน่วยงานได้อะไร

นิยามศัพท์เฉพาะ

    1. เลือกเฉพาะศัพท์ที่เป็นคำหลักของการวิจัยและต้องการให้เข้าใจตรงกัน

    2. ต้องเขียนให้วัดและประเมินได้

 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ......ด้าน  ด้านแรก  คือ  .......และด้านสุดท้าย คือ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ด้านแรก  คืออะไร

(ปกติส่วนแรกจะเป็นหลักการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ)

ด้านที่สอง

   ส่วนนี้จะเป็นแนวคิด ทฤษฎีเฉพาะเรื่องที่นำมาใช้ในการวิจัย ให้ทบทวนมาอย่างน้อย 3 แนวคิด ทฤษฏี แล้วเลือกหรือบูรณาการมาเป็นความรู้ที่จะนำมใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งเขียนกรอบความคิดมาด้วย

ด้านที่สาม

    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง  ภาษาไทย 5 เรื่อง

    สรุปว่าจะทำอะไรด้วยแนวคิดและวิธีการอย่างไร

 

บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร

        บอกกลุ่มที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัย

2. กลุ่มตัวอย่าง

       บอกวิธีเลือกและจำนวนที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

    1.1

    1.2 

2. เครื่องมือคุณภาพ

    2.1

    2.2

    บอกลักษณะเครื่องมือและวัตถุประสงค์การใช้

กระบวนการวิจัย

        ระบุขั้นตอนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ

การเก็บข้อมูล

       บอกวิธีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ จากลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

        ระบุประเภทข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และเกณฑ์การพิจารณาระดับข้อมูล

บรรณานุกรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้การสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 29103, เขียน: 17 May 2006 @ 09:24 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 21:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

คุณเกรียงไกร
IP: xxx.28.103.2
เขียนเมื่อ 
ขอดูบทที่ 4 และ 5 ต่อด้วย และถ้าลงวิธีการทำการค้นคว้าอิสระของแผน ข  ก็จะดีมาก เพราะหลายคนรออยู่
สุพัตรา
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 

มีแต่เค้าโครงค่ะ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย บทที่ 1 2 3   ส่วนบทที่  4-5 นั้น  สรุปตามผลการวิจัยที่ได้ของแต่ละคนค่ะ ดูวิธีเขียนบทที่ 1-5  ได้จากคู่มือวิทยานิพนธ์ค่ะ 

ขอบคุณค่ะ ที่ร่วมเสนอความคิดเห็น แล้วจะลงการค้นคว้าของแผน  ก  และ ข ให้ในหัวข้อต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

    โชคดีมากๆครับภาคเรียนนี้กระผมกำลังเตรียม

เรื่องที่จะเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์พอดี

เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ ถ้านำการวิจัยในเชิงลึก

มาเสนอรายละเอียดบ้างคงจะดีเป็นแน นะครับ