หลักการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาการจัดการคุณภาพ (ที่มา : รศ.ดร.  กุญชรี  ค้าขาย  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาการจัดการคุณภาพ รุ่น 2)  สำหรับนักศึกษา สาขาการจัดการคุณภาพนำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของตนเอง


บทที่ 1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

  ส่วนที่ 1   บรรยายงานที่ตนเลือกเป็นหน่วยปฏิบัติการในการวิจัยครั้งนี้  และนโยบายคุณภาพที่ใช้ในหน่วยงาน

   ส่วนที่ 2  ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ โดยมาจาก 3 แหล่งหลัก  และสรุปให้ได้ว่าปัญหาของการวิจัยครั้งนี้คืออะไร

    ส่วนที่ 3  เขียนถึงแนวคิด ทฤษฎีที่ต้องกานำมาใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งทบทวนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปว่าเราจะใช้แนวคิด ทฤษฎีวิธีการใดในการแก้ปัญหาครั้งนี้ และเพราะเหตุใด

วัตถุประสงค์การวิจัย

    เขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 1-3 ข้อ

ขอบเขตการวิจัย

    1. บอกว่าทำอะไร  ที่ไหน  ด้วยแนวคิดใด

    2. ทำกับกล่มใด

    3. ทำเมื่อใด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1. ด้านวิธีการปฏิบัติตามหลักของการจัดการคุณภาพได้อะไร

     2. ในหน่วยงานได้อะไร

นิยามศัพท์เฉพาะ

    1. เลือกเฉพาะศัพท์ที่เป็นคำหลักของการวิจัยและต้องการให้เข้าใจตรงกัน

    2. ต้องเขียนให้วัดและประเมินได้

 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ......ด้าน  ด้านแรก  คือ  .......และด้านสุดท้าย คือ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ด้านแรก  คืออะไร

(ปกติส่วนแรกจะเป็นหลักการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ)

ด้านที่สอง

   ส่วนนี้จะเป็นแนวคิด ทฤษฎีเฉพาะเรื่องที่นำมาใช้ในการวิจัย ให้ทบทวนมาอย่างน้อย 3 แนวคิด ทฤษฏี แล้วเลือกหรือบูรณาการมาเป็นความรู้ที่จะนำมใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งเขียนกรอบความคิดมาด้วย

ด้านที่สาม

    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง  ภาษาไทย 5 เรื่อง

    สรุปว่าจะทำอะไรด้วยแนวคิดและวิธีการอย่างไร

 

บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร

        บอกกลุ่มที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัย

2. กลุ่มตัวอย่าง

       บอกวิธีเลือกและจำนวนที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

    1.1

    1.2 

2. เครื่องมือคุณภาพ

    2.1

    2.2

    บอกลักษณะเครื่องมือและวัตถุประสงค์การใช้

กระบวนการวิจัย

        ระบุขั้นตอนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ

การเก็บข้อมูล

       บอกวิธีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ จากลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

        ระบุประเภทข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และเกณฑ์การพิจารณาระดับข้อมูล

บรรณานุกรม