แหล่งเรียนรู้ :การเกษตรผสมผสาน

ธนารักษ์
“อยู่อย่างคนจน จะไม่มีวันจน อยู่อย่างคนรวย จะไม่มีวันรวย อยู่อย่างพอเพียง จะไม่เสี่ยงเป็นหนี้ อยู่อย่างพอดี จะไม่มีความทุกข์”

นายประวิทย์    อรรถวิเวก

     เกิดวันที่  มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาปริญญาโท (คบ.)

      คู่สมรสชื่อ นางกัลยา อรรถวิเวก มีบุตร ธิดา   คน

     ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่  ตำบลบางหลวง    อำเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์   ๑๓๒๕๐  

     อาชีพประจำ การเกษตรผสมผสาน ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านเกษตรกรรม :ด้านพืช – ประมงประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตร   ๓๑   ปี

     เนื้อที่ที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม  เนื้อที่  ๑๙  ไร่   งาน แบ่งเป็น  ๑.ไม้ผล พื้นที่ ๑๐ ไร่          ๒. แหล่งน้ำบ่อปลา พื้นที่    ไร่  ๓.พืชไร่  พื้นที่    ไร่             

       รายได้โดยประมาณจากการทำการเกษตร    ๑๕๐,๐๐๐   บาท / ปี

     ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

๑.     การตั้งชมรมครูบัญชีอาสาด้านการเกษตรและมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

๒.   การทำอาชีพเกษตรอินทรีย์ที่พึ่งพาตนเองได้

๓.   การรวมกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตร  ด้าน พืชไร่ / นา /  ไม้ผล และประมง

๔.   พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ของตำบลบางหลวง ให้เป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของชุมชน

   การอบรม สัมมนาหรือเรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรอื่นๆ  เพื่อการพัฒนา

        หลักสูตรการทำเกษตรอินทรีย์

      การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม

      การทำแผนชุมชนด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร

      การผลิตพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ  GAP พืช

ผลงานความสำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

        มีสมาชิกชมรมครูบัญชีอาสาด้านการเกษตรระดับอำเภอ  ๒๕๐  คน

      ผลิตสารสกัดชีวภาพและฮอร์โมนพืชแจกจ่ายแก่สมาชิกในชุมชน

      สร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านเกษตรให้แก่ชุมชน

      เป็นจุดสาธิตการเกษตรอินทรีย์และเกษตรชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

ผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับชุมชน / ระดับสังคม / ระดับประเทศ

        ปี  ๒๕๕๐   เกษตรกรดีเด่น  ด้านเกษตรผสมผสานระดับจังหวัด

      ปี  ๒๕๕๐  ผู้นำด้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด

      ปี  ๒๕๕๑  ครูบัญชีอาสา   ด้านเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด และระดับภาค

      ปี  ๒๕๕๒ เกียรติบัตร  ด้าน “ปราชญ์เกษตร”  ดีเด่นระดับจังหวัด 

     ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้

        ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

      เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเกษตรแก่ชุมชน

      ใช้กลวิธีในการเปลี่ยนแนวความคิดดั้งเดิมของเกษตรกรให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนพื้นฐาน

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

     ความสามารถในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

        จัดอบรม สัมมนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือของประชาชน

      จัดตั้งชมรม และรับสมัครสมาชิกอาสาในระดับต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล

      มีการส่งข่าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ , Internet

การสร้างเครือข่ายกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน

        เสนอตั้งและเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐด้วยความเต็มใจและเสียสละ

      ยินดีให้ใช้บ้านและสวนเป็นสถานที่ประชุมจัดเวทีประชาคม และจุดสาธิตการเกษตร

      จัดตั้งและเข้าร่วมกับชมรมอาสาภาคประชาสังคมทำกิจกรรมสนับสนุนภาครัฐ

การติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้

        ลงพื้นที่สัมผัสพูดคุยโดยตรงกับประชาชนร่วมรับรู้และแก้ปัญหา

      จัดประชุมสัมมนาประเมินความสำเร็จ และอุปสรรคเป็นระยะ ๆ

แผนเพื่อการพัฒนางานด้านเกษตรในอนาคต

        พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยการจัดเวทีประชาคม ร่วมกันทำแผนชุมชนทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่เน้นเกษตรอินทรีย์

      ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอรับการสนับสนุน

      ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเกษตรของประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เช่น กลุ่มทำนา

กลุ่มปลูกพืชไร่ , กลุ่มปลูกไม้ผล ฯลฯ

    

คติประจำใจในการพัฒนาชีวิต

                               อยู่อย่างคนจน         จะไม่มีวันจน

                                อยู่อย่างคนรวย            จะไม่มีวันรวย

                                 อยู่อย่างพอเพียง          จะไม่เสี่ยงเป็นหนี้

                                     อยู่อย่างพอดี               จะไม่มีความทุกข์  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอบางบาล

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง#แหล่งเรียนรู้#เกษตรผสมผสาน#เครือข่ายการเรียนรู้#การพัฒนาชีวิต

หมายเลขบันทึก: 289202, เขียน: 20 Aug 2009 @ 00:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

มีคนเก่ง ๆ อยู่ที่อำเภอบางบาล นี่เอง เป็นกำลังใจในการทำงานนะคะ

สู้ ๆ

คงได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมความสำเร็จของอาจารย์...คนบางบาลเช่นเดียวกันครับ..

วะลิต จันทรเสนา
IP: xxx.26.42.192
เขียนเมื่อ 

สนใจการเกษตรแบบพอเพียงมากๆมีที่20ไร่มีน้ำติดถนนแต่ขาดหลักการขาดความรู้ในด้านพืช ท่านอาวุโสทั้งหลายโปรดแนะนำ อยากพาลูกๆเรียนรู้ ขอบคุณล่วงหน้า

เอนกพงศ์
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

http://www.porpeangnetwork.com/

สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ข่าวสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนหรือแนะนำให้รู้จักชุมชนของท่าน เพียงแค่ ลงทะเบียน เป็นสามาชิกกับ porpeangnetwork ก็จะสามารถสร้างเครือข่ายพอเพียงกับเราได้ทันที พลังงานชุมชน พลังคุณ