สวัสดีค่ะ  ...วันนี้ครูน้อยนำข่าวดีมาแจ้งให้ทราบกันค่ะ   วันที่ 17  สิงหาคม  2552 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น   และมีการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการสร้างการ์ตูนแอนนิแมชั้นในโปรแกรม Powerpoint 2003 ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2  ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  คือ เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวเขียว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  และมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

การวาดภาพในโปรแกรม Paint  ช่วงชั้นที่ 1

เด็กชายศุภโชค  เจตบรรจง 

การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั้น ด้วยโปรแกรม Powerpoint 2003

เด็กหญิงขัวญจิรา   ฝาชัยภูมิ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

เด็กหญิงจุฑาทิพย์   บัวเขียว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

การสร้างโลโก้และโปรเตอร์  ด้วยโปรแกรม Photoshop cs3

เด็กหญิงพรชนก   เพ็ญศิริ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้ฝึกซ้อม

ครูจุฑารัตน์  วงษาครบุรี

ภาพบรรยากาศ