ก่อนปรับโครงสร้าง ก่อนการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับใจกันก่อน

 

คณบดีน่ารักที่สุดอาจารย์ก็ร่วมมือ 

 ผู้ปฏิบัติก็เต็มที่