วันที่16 พ.ค.49 ในวิชาcom ได้เรียนการใช้ www.gotoknow