คาบนี้ได้เรีนรู้เกี่ยวกับ Blog การสร้าง Blog ความหมายของ Blog แลประโยชน์ของ Blog