ได้เรียนรู้เกียวกับความหมายของblogว่าblogคืออะไร  และได้รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างblogซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ข้าพเจ้าได้เรียนและเป็นเรื่องที่หน้าสนใจ