ภาวะผู้นำ    ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง ภาวะผู้นำ   ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับแนวคิดที่วิทยากร (ศ.ดร.จีระ  หวงส์ลดารมภ์) ที่มาบรรยายให้ระดับหัวหน้างานที่ ม.ขอนแก่น ว่าภาวะผู้นำมี 4 ลักษณะ คือ ลักษณะของตัวเอง  ทักษะ (ที่ฝึกได้ ความสามารถในเจรจาต่อรอง  การทำงานเชิง process เช่นการมีวิสัยทัศน์ เป็นคนมีคุณค่า  นั้นคือในเชิงทฤษฎี  แต่ภาวะผู้นำของส่วนราชการไทย ส่วนมากมาจากการแต่งตั้ง โดยกลุ่มของตัวเอง อาจจะใช้ความคุ้นเคยส่วนตัว ไม่มีหลักการ หรือหลักทฤษฎี เลย  ประเทศไทยเคยประสบปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ล้วนแต่ภาวะผู้นำที่เป็นลักษณะแบบนี้หละ  วิทยากรยังบรรยายต่อไปว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) นั้นจะเน้นทฤษฎี 3 วงกลม คือ
1. บริบท (context)  2. สมรรถนะ (Competencies) 3. แรงจูงใจ ( Motivation) ซึ่งภาวะผู้นำในราชการไทยยังขาดอยู่มาก  ภาวะผู้นำที่วิทยากรยกตัวอย่างแต่ละแบบ คือ ผู้นำที่มองการณ์ไกล การพัฒนาแบบยั่งยืน ความกล้าหาญ คุณธรรม เร็วและคิดใหม่ ซื่อสัตว์ มีเสน่ห์ และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นหละคือผู้นำโดยแท้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ วิทยากรได้ยกตัวอย่างหนังสือ Get Better of be beaten เขียนโดย Jack Welch ว่า ผู้นำต้อง 1. บริหารการเปลี่ยนแปลง 2. ยอมรับความจริงและเผชิญกับในอย่ารอช้า 3. อย่าบ้าอำนาจ ยกอำนาจให้คนอื่น ตรวจสอบและดูผลงานของเขา กำหนด vision ให้ชัดเจน "where we are going" องค์กรอาจจะใหญ่ แต่มีพฤติกรรมคล้าย ๆ องค์กรเล็กและคล้ายครอบครัว  สนใจ productivity, Speed, simplicity and Self-confidence วัฒนธรรมการเรียนรู้คือ share ข้อมูลและแสวงหาความรู้ทุกรูปแบบ remove boundary หรือไม่มีกำแพง กระตุ้นให้ลูกน้องทำงานเต็มความสามารถ ฟังคนที่ทำงานและประสบความสำเร็จและหลีกเลี่ยงคนที่ทำน้อยแต่ช่างพูด