การจัดการความรู้รุ่นที่ 8 มีคณะบริหารฯและคณะเกษตร

ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี