ศึกษาดูงาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะจาก ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มองค์กรการเงิน

         ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ทีมวิจัยจาก ม.วลัยลักษณ์ อ.หญิง อ.โรจน์ รัตน์ หน่วยจัดการความรู้ พี่แป้น แหม่ม และแกนนำชุมชนตำบลกะหรอจาก 9 หมู่บ้าน รวม 33 คน มีภาระกิจไปศึกษาดูงานที่บ้านเกาะจาก โดยเป้าหมายของการไปในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการทำงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะจาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนที่เรียนจบแค่ชั้น ป.4 และสามารถบริหารจัดการกลุ่มจนเติบโตและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ ว่ามีวิธีการในการดำเนินงานและจัดการกลุ่มอย่างไรบ้าง กลุ่มถึงมีความมั่นคงและเติบโตจนถึงทุกวันนี้ เพื่อที่กะหรอจะนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มของตนเองได้บ้าง

        เดินทางไปถึงจุดหมาย ประมาณ 10.30 น. เมื่อไปถึงทุกคนก็ตกตะลึงกับที่ทำการของกลุ่มนี้มาก เพราะเป็นที่ทำการที่ใหญ่โต และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่ทำการของกลุ่ม ด้านล่างเป็นร้านค้าขายสินค้าของกลุ่มแม่บ้าน และร้านค้าชุมชน จากนั้นเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของกลุ่มก็ได้เข้ามาต้อนรับ และเชิญให้นั่ง มีน้ำมาบริการด้วย เมื่อดื่มน้ำดื่มท่ากันเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการ

          เริ่มต้นด้วยการทักทายและกล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น คุณสุไพ วงศ์เมฆ ก็ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่ม กลุ่มนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการทำงาน และเปิดโอกาสให้ซักถามถึงข้อสงสัย ซึ่งทางกลุ่มก็ให้ความกระจ่างได้เป็นอย่างดี เมื่อเสร็จภาระกิจตรงนี้แล้ว ทีมงานจากกะหรอ ก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมที่ทำงานของกลุ่ม แว๊ปแรกที่เห็นที่ทำงานของกลุ่มนี้ ก็ทำให้นึกถึงธนาคาร รูปแบบต่าง ๆ จัดเหมือนกับธนาคารทุกอย่าง การจัดเป็นระเบียบมาก มีช่องสำหรับฝากเงิน มีใบฝากเงินถอนเงิน มีแผนผังโครงการการบริหารของกลุ่ม รวมถึงที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ซึ่งที่นี้มีกลุ่มอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะจาก และกลุ่มชมรมชาวลุ่มน้ำบางไทร

            หลังจากนั้นก็เป็นการแบ่งกลุ่มตามตำแหน่งให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มสรุป ได้อะไรบ้างจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวันนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. กลุ่มประธาน รองประธาน

 2. กลุ่มเหรัญญิก

 3. กลุ่มเลขานุการ ฝ่ายสินเชื่อ + เร่งรัดหนี้สิน

จากการสังเกตการในครั้งนี้ ทีมจากกะหรอให้ความสนใจ และสอบถามเกี่ยวกับการ

ทำงานของกลุ่มนี้ รวมถึงขอสงสัยต่าง ๆ ในการดำเนินงาน และทางกลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะจากก็ได้ไขข้อข้องใจได้เป็นอย่างดี

 

สรุปจากการแลกเปลี่ยนทั้ง 3 กลุ่ม

   กลุ่มประธาน รองประธาน การวางตัวของประธาน และรองประธาน

 1. จะต้องมีเทคนิค

 2. การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

 3. ผู้นำต้องมีความอดทน

 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้

 5. ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี

 6. สร้างความเสมอภาค (ประธานไม่มีอภิสิทธิใด)

 7. มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 8. การเสียสละ รักส่วนร่วม

 9. พูดให้น้อย ฟังให้มาก

 10. ไม่ใช้อำนาจในการปกครอง (ใช้หลักจิตวิทยา)

 11. จะต้องมีการใฝ่รู้

  กลุ่มบัญชี สิ่งที่จะนำไปเป็นแบบอย่าง

 1. มีบัญชีคุมรายตัวสรุป 1 ปี

 2. สมุดฝากของสมาชิก สามารถนำไปตรวจสอบกับบัญชีคุมรายตัวของคณะกรรมการได้ถูกต้องทุกเดือน

 3. การส่งเงินของสมาชิก สามารถส่งมาตามหัวหน้าสายได้

 4. สมาชิกสามารถส่งเงินฝากได้สูงสุด 2,000 บาท

 5. สมาชิกสามารถกู้ได้ในวงเงิน 50,000 บาท แต่สามารถกู้ได้มากกว่านั้นได้ถ้ามีหลักทรัพย์เพียงพอ

  กลุ่มเหรัญญิก

 1. แนวคิด พัฒนาคน + กิจกรรม พัฒนาชุมชน + กิจกรรม

 2. มีที่ทำการชัดเจน

 3. ระบบเอกสาร โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

  กลุ่มเลขานุการ ฝ่ายสินเชื่อ + เร่งรัดหนี้สิน

      กลุ่มนี้จากการสังเกตจะพูดคุยกันถึงพริกถึงขิงมาก เพราะเรื่องหนี้สินเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกกลุ่มเผชิญปัญหาอยู่ ได้มีการสอบถามถึงแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา การประนีประนอมหนี้ รวมถึงขั้นการฟ้องร้อง เพื่อที่กลุ่มกะหรอจะนำไปเป็นแนวทางและปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของตนเองต่อไป

      เมื่อเสร็จจากภาระกิจตรงนี้แล้ว ก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุป สิ่งที่ได้รับในวันนี้ และสิ่งที่ประทับใจ โดยภาพรวมแล้วทุกคนก็ประทับใจมากที่ได้มาดูงานที่กลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะจาก เจ้าหน้าเป็นกันเองให้ความรู้แก่ทีมงานจากกะหรอได้เป็นอย่างดี สามารถตอบข้อข้องใจได้ทุกเรื่อง และประทับใจสถานที่ของกลุ่มด้วย มีความพร้อมมากสะดวกสบาย และต้องขอขอบคุณในเรื่องอาหารด้วยอร่อยมาก

       สุดท้ายทีมงานจากกะหรอ โดยคุณสมรัก ใจกล้า ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)