นักศึกษาสรุปและวิเคราะห์หนังสือเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์