ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

            เป็นที่ทราบกันดีว่า  มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ 2)  พ.ศ. 2545  กำหนดให้มีการกระจายอำนาจทางการศึกษา  การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบันจึงมุ้งเน้นการกระจายอำนาจเป็นหลัก  จึงมีคำกล่าวว่าโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชุมชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  เป็นต้น

           ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง  จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

สิ่งที่ครูควรเปลี่ยน 

    ตัวครู 

 • ใช้ข้อมูลจากการประเมินไปพัฒนา
 • มองปัญหาเป็นความท้าทาย
 • ใช้หลากหลายนวัตกรรมการสอน
 • อย่าตัดรอนการชื่นชมความสามารถนักเรียน
 • หมั่นเพียรงานวิจัย
 • เอาใจใส่หมั่นอุทิศตน
 • ฝึกฝนพัฒนาผู้เรียน
 • ต้องขีดเขียนสร้างผลงาน
 • มีมาตรฐานและจรรยาบรรณ

    ห้องเรียน

 • สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย
 • อากาศ เสียง แสงไฟเหมาะสม
 • สื่อ เอกสาร อุปกรณ์การอบรมพร้อมใช้
 • จัดห้องเรียนทั้งหลายเป็นแหล่งเรียนรู้

    นักเรียน

 • แต่งกายสะอาด เรียบร้อย
 • ไม่ด่างพร้อยมารยาทงาม
 • กล้าถาม กล้าพูด กล้าทำ
 • ความจำดี มีความสุข สนุกกับการเรียนเรียน

   ครูต้องเปลี่ยนแปลง   ถ้าครูไม่เปลี่ยนแปลง  จะมีการเปลี่ยนครู