NGOs Day เมื่อ Microsoft คิดจะผลักดันพลังของสังคมผ่านเทคโนโลยี

เมื่อก่อนได้ยินเพียงว่า MS สนับสนุนด้านงบประมาณ โดยเฉพาะ Software ให้กับองค์กรพัฒนาสังคมต่าง ๆ

จนเมื่อที่องค์กรได้รับจดหมายเชิญไปร่วมฝึกอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการติดตามอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงไปถึงคนที่กระทำความผิด แล้วนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดตามคนกระทำความผิด ในครั้งนั้น MS สนับสนุนด้านวิชาการให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผมได้รับการติดต่อจาก MS เรื่องที่จะเข้าต้องการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเสี่ยงและองค์กรทีทำงานด้านการต้านการค้ามนุษย์ โดยให้การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเสี่ยงในสองปีที่มูลนิธิกระจกเงาดำเนินการไป 7 ศูนย์

และล่าสุดการจัดงาน NGOs Day ในวันที่ 23-24 พค นี้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แถมในวันงานจะมีการแจก Software สำหรับจัดทำ Server ให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน เพื่อน ๆ องค์กรพัฒนาสังคมที่ทำงานด้านเด็ก ด้านการพัฒนาต่าง ๆ สนใจสามารถสมัครไปร่วมงานได้เลย เขายังเปิดรับกันอยู่

รายละเอียด

15 พฤษภาคม 2549
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมงาน NGO Day จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
เรียน    ท่านผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน
สิ่งที่แนบมาด้วย   กำหนดการงาน NGO Day และแบบฟอร์มลงทะเบียน
             ด้วย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการริเริ่ม และดำเนินงานกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไมโครซอฟท์เชื่อว่าหากองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะสามารถสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในระยะยาว
          เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนดังกล่าว บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงกำหนดให้มีการจัดงาน NGO Day ขึ้นในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2549 นี้ ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ห้อง กุมาริกา ชั้น 2 สวนดุสิตเพลส วิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม ช่วงเช้าจะมีการกล่าวถึงนโยบายในการให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ อาทิเช่น
·       การให้การสนับสนุนโปรแกรมลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ซอฟท์แวร์ที่องค์กรขอรับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
·        โครงการคอมพิวเตอร์มือสองที่มีโปรแกรมลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ติดตั้งจำหน่ายให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในราคาย่อมเยาว์
·       รวมทั้งโครงการ Unlimited Potential ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนที่ไมโครซอฟท์ได้มีการดำเนินงานทั่วโลกในการให้การสนับสนุนด้านการเงิน ซอฟท์แวร์ และหลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอร์ต่างๆแก่องค์กรพัฒนาเอกชนที่สนใจเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนซึ่งองค์กรของท่านอาจสนใจในกิจกรรมนี้
นอกจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่ 23 และช่วงเช้าของวันที่ 24 พฤษภาคม ทางบริษัทไมโครซอฟท์ยังได้จัดให้มีการอบรมโปรแกรมเป็นกลุ่มย่อย อาทิเช่น Microsoft Access เพื่องานเกี่ยวกับฐานข้อมูล, Microsoft Front Page เพื่อการสร้างเว็ปไซต์องค์กร, Microsoft Movie Maker เพื่อนำเสนองานแบบภาพเคลื่อนไหว และ นำเสนอแม่แบบต่างๆบน Office Online ที่องค์กรฯสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง Tips & Tricks สำหรับการใช้งานของ Microsoft Office อีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ 23 พฤษภาคม ได้แก่บุคคลากรในระดับผู้บริหารองค์กรของท่าน และสำหรับการอบรมในช่วงบ่ายของวันที่ 23 และเช้าของวันที่ 24 นั้นท่านอาจส่งเจ้าหน้าที่โครงการในองค์กรของท่านเข้าร่วมด้วยก็ได้
สำหรับองค์กรที่เข้าร่วมงานนี้จะได้รับโปรแกรม Microsoft Windows Server Standard 2003 1 ชุด พร้อมสิทธิ์ในการใช้งานกับเครื่องลูกข่าย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
                                                ขอแสดงความนับถือ
    
                                                                       สุภารัตน์ จูระมงคล
                                                     ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน
                                                บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดการงาน NGO Day

         วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 และวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2549
ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
08.30 - 09.00           ลงทะเบียน
09:00 - 09:10            วีดีโอโครงการ Unlimited Potential
09:10 - 09:30            กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของงานโดย Mr. Andrew McBean - Managing Director บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
09:30 - 10:15           โครงการ Unlimted Potential, รายละเอียดโครงการสนับสนุนโปรแกรมไมโครซอฟท์แก่องค์กรพัฒนาเอกชน และโครงการให้โปรแกรมไมโครซอฟท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง โดย คุณ สุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชนบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
10:15 - 10:35              รับประทานอาหารว่าง ชา - กาแฟ
10:35 - 11:05            โครงการ Partner in Learning โดย คุณ สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้จัดการโครงการ Partner in Learning บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
11:05 - 11:35           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยคุณเบจมาศ ใจหลัก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
11:35 - 12:05              เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างไร โดยคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา       
12:05 - 13:00         พักรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 - 17:00         เลือกห้องเข้าตามหัวข้อที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคอมพิวเตอร์
ห้องที่ 1                 Microsoft Access เพื่องานฐานข้อมูล                                   
ห้องที่ 2                 Microsoft Front Page เพื่อการสร้างเว็ปไซต์องค์กร
วันพุธที่  24 เมษายน 2549
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08:30 - 12:00         เลือกห้องเข้าตามหัวข้อที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคอมพิวเตอร์
ห้องที่ 1                 Microsoft Movie Maker เพื่อนำเสนองานแบบภาพเคลื่อนไหว                
ห้องที่ 2                 การใช้แม่แบบของ Microsoft Offcie เพื่อสนับสนุนงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน NGO Day
จัดโดย
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระหว่างวันที่  23 – 24  พฤษภาคม 2549
......................................................................................................................................................
ที่ไมโครซอฟท์, เราตั้งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราเพื่อแจ้งข้อมูลที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาติจากท่าน
......................................................................................................................................................
ชื่อ/นามสกุล __________________________________________________________
          ตำแหน่ง     ___________________________________________________________    
หน่วยงาน   ___________________________________________________________
          โทรศัพท์  ____________________________ โทรสาร _________________________
          Email _______________________________
         
โปรดระบุหัวข้อที่ท่านต้องการเข้าร่วม
                   ช่วงเช้าวันที่ 23 พฤษภาคม
                        Microsoft Access                                             Microsoft Front Page
                        Microsoft Movie Maker                                                แม่แบบของ Microsoft Office
                       
ชื่อ/นามสกุล __________________________________________________________
          ตำแหน่ง     ___________________________________________________________    
หน่วยงาน   ___________________________________________________________
          โทรศัพท์  ____________________________ โทรสาร _________________________
          Email _______________________________
         
โปรดระบุหัวข้อที่ท่านต้องการเข้าร่วม   
ช่วงเช้าวันที่ 23 พฤษภาคม
                        Microsoft Access                                             Microsoft Front Page
                        Microsoft Movie Maker                                                แม่แบบของ Microsoft Office
ชื่อ/นามสกุล __________________________________________________________
          ตำแหน่ง     ___________________________________________________________    
หน่วยงาน   ___________________________________________________________
          โทรศัพท์  ____________________________ โทรสาร _________________________
          Email _______________________________
โปรดระบุหัวข้อที่ท่านต้องการเข้าร่วม             
ช่วงเช้าวันที่ 23 พฤษภาคม
                        Microsoft Access                                             Microsoft Front Page
                        Microsoft Movie Maker                                                แม่แบบของ Microsoft Office
ชื่อ/นามสกุล __________________________________________________________
          ตำแหน่ง     ___________________________________________________________    
หน่วยงาน   ___________________________________________________________
          โทรศัพท์  ____________________________ โทรสาร _________________________
          Email _______________________________
         
โปรดระบุหัวข้อที่ท่านต้องการเข้าร่วม   
ช่วงเช้าวันที่ 23 พฤษภาคม
                        Microsoft Access                                             Microsoft Front Page
                        Microsoft Movie Maker                                                แม่แบบของ Microsoft Office
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณศศิธร ภูมิเมือง และคุณชนิตา งามถิ่น Microsoft Seminar  โทรศัพท์ 0-2682-3060-4 ต่อ 201, 202  และโปรดส่งแบบตอบรับนี้ไปที่ โทรสาร 0-2682-3065  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กะลาดิจิตอล....บก.ลายจุด

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 28652, เขียน: 15 May 2006 @ 00:33 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 17:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

naigod
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่หนูหริ่ง ที่นำข่าวคราวในแวดวงไอทีมาเผยแพร่ต่อครับ.. ในมุมของ opensouce เป็นการ "รู้เขารู้เรา" ผมไม่ต่อต้าน แต่จะหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้ ประยุกต์ใช้ทุกๆ ทางเท่าที่ภูมิปัญญาของตนเองจะมี.. ท่านใดที่ไปร่วมงานก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ..

ไมโครซอฟต์เขารุกทุกทางอยู่แล้ว งานนี้กิจกรรมเพื่อสังคมคงมองเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เหมือนว่าเขาเตือนมากลายๆ แล้วว่า ที่องค์กรของคุณถ้ายังใช้ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์อยู่ก็อย่าละเมิดลิขสิทธิ์นะ ฉันเสนอทางออกมาให้คุณแล้ว ถ้าไม่เชื่ออาจมีการเชือดไก่ให้ลิงดู..

ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะ word excel access เนี้ยเกือบทุกองค์กรคงมีใช้กันแน่ๆ ซื้อให้ถูกต้องซะนะ จะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ทำให้ถูกต้องนะ ไม่อย่างนั่นหลังจากงานนี้ คงมีหมายศาลคดีแพ่งส่งไปหาถึงมูลนิธิคุณแน่ๆ เพราะคุณใช้ซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่.. แล้วซอฟแวร์อีกหลายๆ ค่ายก็จะตามทวงถามความถูกต้องจากคุณ

NGOs ทำงานด้านพัฒนา แต่การขับเคลือนงานส่วนหนึ่งก็มีเทคโนโลยีซอฟแวร์เป็นส่วนผลักดัน ทำให้ผมคิดถึง กลุ่มไอซีทีเพื่องานพัฒนา ซึ่งเกิดมาเพื่อรองรับกับปัญหาไอทีในองค์กรพัฒนาเอกชน http://www.thaiict.org/

ซึ่งความคืบหน้าของกิจกรรมคงไปติดตามได้ที่เว็บ thaiict.org นะครับ..

อย่างไรแล้วเอาใจช่วยทีมพัฒนา Opensouce ทุกๆท่านนะครับ เมื่อไหร่เราจะมีหน้าต่างเป็นแค่ส่วนประกอบของบ้าน ซึ่งเปิดไปสู่โลกแห่งการแบ่งปัน

บก.ลายจุด
IP: xxx.24.8.136
เขียนเมื่อ 

ผมมีวิธีคิดเกี่ยวกับสังคมมีทางเลือกแบบนี้ครับ

ผมคิดว่า เราควรส่งเสริมให้มีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทาง หากมันหาทางเลือกได้ เพราะการมีทางเลือกเดียวอาจจะจำกัดเกินไป และ ทำลายความคิดสร้างสรรค์

Opensource ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในงานด้านการบริโภค และแน่นอน มันเป็นระบบเปิดที่ผู้บริโภคสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา Product ได้

อย่างไรก็ตาม เรามองทั้งสองด้าน มองให้เห็นโอกาสที่จะเข้มแข็งทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว เชื่อว่ามองไม่ต่างกัน

naigod
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 
ครับ... เรามองไม่ต่างกัน

อ่านเอาความรู้นะครับ วัฏจักรวินโดส์(MS Windows Cycle) และจะมันส์มากเมื่ออ่านความคิดเห็นของผู้อ่าน..
ที่นี่ครับ.. คิดว่าพี่หนูหริ่งคงอ่านแล้ว..
http://thaiopensource.org/content/view/360/221/lang,/
naigod
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ