เมื่อเรียนCAI จบ

ต้องหาความรู้และศึกษาเพิ่มเติม

ความคาดหวังว่าเมื่อเรียนCAI จบ มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ผลิตสื่อการสอน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และผลิตสื่อให้กับหน่วยงานตามหน้าที่การงานที่รับผิดชอบได้ 

ในการเรียน CAI ข้าพเจ้าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตCAI (Authoware)จึงทำให้เรียนรู้ช้า บางครั้งตามผู้สอนไม่ทันในช่วงปฏิบัติ  แต่มีเข้าใจในเรื่องของกระบวนการผลิต  ทฤษฎีการสอน  หลักการออกแบบสื่อการสอน ขั้นตอนการดำเนินการสร้างและพัฒนาได้

เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบจะนำความรู้ไปใช้และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นสำหรับการสร้าง CAI ได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในงานผลิตสื่อการสอนในหน่วยงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบในสายอาชีพปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุฑารัตน์ บุญลิขิตศิริ:V3ความเห็น (0)