รายงานกองทุนฯ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมกลางปีของกองทุนฯ เพราะ ตามระเบียบของกองทุนให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่กลางปี และ การประชุมใหญ่ปลายปี ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสพบปะ รับรู้ มีความเข้าใจในระเบียบ และข้อมูลต่างๆที่สมาชิกควรสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกของกองทุนโดยตรง

      นอกจากคำกล่าวเปิดงานของประธานแล้ว  คณะกรรมการกลุ่มยังได้ร่วมกันเขียนรายงานกองทุถนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมด้วย  มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

      รายงานกองทุนฯ

เรียน   คุณไกรวิทย์   ปัญญาชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

      กระผมในนามของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริกรู้สึกขอบพระคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานเปิดการประชุมกลางปีของสมาชิกกองทุนฯในครั้งนี้  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมกลางปีของกองทุนฯ  เพราะ  ตามระเบียบของกองทุนให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  คือ  การประชุมใหญ่กลางปี  และ  การประชุมใหญ่ปลายปี  ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสพบปะ  รับรู้  มีความเข้าใจในระเบียบ  และข้อมูลต่างๆที่สมาชิกควรสนใจ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกของกองทุนโดยตรง 

      ตั้งแต่ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฯนี้ขึ้น  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2546  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน  กองทุนฯได้ช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องเกี่ยวกับการเกิด  การเยี่ยมไข้  การตายมาแล้ว  เป็นเงินถึง 196,600 บาท  ทุกวันที่ 1 ของเดือนเป็นวันออมประจำเดือนของกลุ่ม  รวมทั้งการเปิดรับสมาชิกใหม่ไปพร้อมกันด้วย  และเมื่อสมาชิกผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนก็สามารถนำหลักฐานมาเบิกจ่ายได้ในวันที่ 1 ของทุกเดือนเช่นเดียวกัน  ในขณะนี้เรากำลังจะได้รับเงินช่วยเหลือจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเงิน 100,000 บาท  ทั้งนี้เพราะกองทุนฯของเราได้พัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้กำหนดไว้  นอกจากนี้กองทุนของเรายังได้มีโครงการพัฒนาต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกอยู่หลายโครงการ โดยบางโครงการทางกองทุนฯจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหวังว่าจะได้รับความกรุณา  อนุเคราะห์  ช่วยเหลือกองทุนฯในโอกาสต่อไป  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท  ข้อคิดเห็นต่างๆ  และกล่าวเปิดการประชุมต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-maeprikความเห็น (0)