การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการเรียนรู้ร่วมสมัย

    การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการเรียนรู้ร่วมสมัยที่กำลังได้รับความนิยมกันในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อม

      การเรียนรู้แบบเพิ่มพลังสมอง ( BRAIN - BASED LEARNING  : BBL)  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้ ซึ่งครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

      สรุปความคิดพื้นฐาน BBL ได้ดังนี้

      1. อารมณ์ เป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน

              อารมณ์มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่การรับรู้ การรับข้อมูล หรือความยินดีในการเรียน ดังนั้นการสร้างอารมณ์ทางบวกในตัวผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ตลอดเวลา แนวทางการเพิ่มอารมณ์ทางบวกให้กับผู้เรียน เช่น 

                1.1  การใช้คำพูดเชิงบวกสร้างความอุ่นใจ ปลอดภัยให้กับผู้เรียน การสัมผัสตัวผู้เรียนเพื่อแสดงการสนับสนุนให้กำลังใจ  เล่นด้วยในในกิจกรรมผ่อนคลาย คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น

" เธอผิด"  " เธอทำไม่ได้ "  " โง่จัง "  เป็นต้น

                1.2  เพิ่มความรับผิดชอบให้ผู้เรียนได้เลือกเอง เช่น เลือกวิธีเรียนเอง  การประเมินตนเอง  วิพพากษ์วิจารณ์ตนเอง  ออกแบวิธีแก้ไขปัญหาเอง เป็นต้น

                1.3  เพิ่มรสชาติเห่งความสำเร็จ ครูต้องพานักเรียนไปถึงคำตอบที่ถูก  ผลงานสุดท้ายที่ทำได้สำเร็จด้วยตนเองได้ ครูจึงต้องจัดงาน หรือกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนแล้วสำเร็จได้ ทำได้เสมอ แล้วเพิ่มพูนให้สูงขึ้นๆ ทีละน้อย แล้วนักเรียนจะชอบ และเรียนรู้เรื่องนั้นได้ต่อไป

      2. การเรียนรู้ต้องใช้ทุกส่วน ทั้งการคิด ความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกัน จึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

      3. กระบวนการและลีลาการเรียน นำไปสู่การสร้างแบบแผนอย่างมีความหมาย ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้จึงต้องมีความหลากหลาย การปฏิบัติของครูตามแนวพัฒนาสมองมีดังนี้

               3.1 คำตอบผิดของนักเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้  คำตอบที่ถูกของนักเรียนแสดงว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว ดังนั้นเมื่อเจอคำตอบที่ผิดของนักเรียน ครูก็เริ่มใช้คำถาม หรือตอบนักเรียนในเชิงบวก มิใช่ตอบว่าผิดแล้วไม่ให้ข้อมูล

               3.2 สมองมองหาแบบแผนเพื่อการเรียนรู้ และจำได้ดี  การเรียนรู้ที่นักเรียนสมารถสร้างความคิดรวบยอด  สร้างองค์ความรู้  สร้างกฏเกณฑ์ แบบแผน สรุปหลักการ และทฤษฎีต่างๆได้ด้วยตนเอง จะทำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ทำให้ความรู้เเหล่านั้นนำไปเก็บไว้เป็นความจำระยะยาว ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อพบปัญหา

              3.3 ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทบทวนตรวจสอบเสมอ การตรวจสอบทบทวน เป็นสิ่งที่ต้องทำในทุกๆงาน ทุกๆกิจกรรม เพื่อเป็นการปรับปรุงงาน เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดหรือสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อๆไป

      4. การบรรยายมีผลต่ำสุดต่อการจำ และการทำซ้ำ ไม่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ในการเรียนรู้ 

      5. สมองทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน

      6. สมองมีข้อจำกัดในการจัดกระทำกับข้อมูล และเป็นลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญความเห็น (2)

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระพอสมควร กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด

กรุณาทำเว็บลิงค์ และบล็อกลิงค์ด้วย ก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มานิต

boonyard
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยนะต๋อมที่ส่งงานสำเร็จ เข้าดูเวบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้ว  เยี่ยมมาก

                                     น้อย

             http://gotoknow.org/boonyard