เมื่อใช้ AEC ช่วยปรับตั้งค่าเอกซโพเชอร์  ต้องจัดให้ sensing chamber  ให้อยู่ตรงกับส่วนใด?  เพราะเหตุใด ?