ประชาคมวิจัยขับเคลื่อนวัฒนธรรมสุขภาพชุมชนระดับอำเภอ

... แผนงานของชุมชนเทศบาลตำบลศาลายา มีแนวทางที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเชิงพื้นที่ที่แตกต่างจากแหล่งอื่นๆ ตรงที่เริ่มยกระดับขึ้นถึงการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือระดับหน่วยงาน ชัดเจนมากกว่าแหล่งอื่น ทั้งนี้เพราะมีต้นทุนการทำงานในพื้นที่หลายด้านที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง...

       ชุมชนเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม  มีประสบการณ์และมีทุนทางสังคมในการทำงานเชิงพื้นที่ทางด้านสุขภาพหลายแนวทาง และมีความต่อเนื่องมากพอสมควรทุนทางสังคมที่สำคัญ เช่น

      (1)  กลุ่มปัจเจกและนักวิชาการแนวชุมชน ซึ่งเกาะกลุ่มทำงานขับเคลื่อนชุมชน โดยการศึกษาปูมประวัติศาสตร์ชุมชน

      (2)  เครือข่ายประชาคมสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนศาลายาเมืองน่าอยู่ ซึ่งสนับสนุนเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเครือข่ายประชาคมวิจัย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

      (3) การทำงานเชิงรุกของหน่วยงานในพื้นที่  ทั้งอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลอำเภอ  เทศบาล

      (4) กลุ่มปัจเจกและประชาคมทางด้านสุขภาพและตามประเด็นความสนใจ เช่น  ชมรมชีวเกษม  ชมรมมนัสเกษม  ซึ่งนำการปฏิบัติสุขภาพแบบองค์รวมและเคลื่อนไหวการสร้างสุขภาวะของสังคม

     (5)  สภาวัฒนธรรมอำเภอ  ซึ่งขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำและกลุ่มคนที่ทำงานส่วนรวม  ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการริเริ่มประเด็นทางวัฒนธรรมต่างๆของอำเภอ

     (6)  การริเริ่มรูปแบบการรณรงค์ทางด้านสุขภาพในแนวคิดใหม่  เช่น  การระดมทุนโดยจัดกิจกรรมประเพณีแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์  การจัดเวทีล้อมวงเสวนา ตามประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นต้น

     ต้นทุนประสบการดังกล่าวเป็นกรอบในการตั้งประเด็นจัดเวทีและเลือกสรรค์ผู้คน ให้มาเรียนรู้ตนเองแล้วยกระดับด้วยการวางแผนและพัฒนาเครือข่ายจัดการด้วยกัน  โดยเวที  การพัฒนาเครือข่ายภาคีวัฒนธรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะพุทธมณฑลยั่งยืน กระบวนการระดมความคิด วางแผน และพัฒนาเครือข่ายจัดการ ที่สำคัญ คือ      

  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอข้อมูลจากทีมวิชาการ
  • การพัฒนาประเด็นเชิงยุทธศาสตร์
  • การค้นหากลวิธีและการปฏิบัติการ
  • การจัดทีมและเครือข่ายประสานงาน
  • กรอบการวางแผนและพัฒนาเป็นโครงการย่อยของพื้นที่
  • การจัดทีมนักวิจัยท้องถิ่น เบื้องต้น  5  คน
  • การจัดเครือข่ายประสานงานหลักแบบพหุภาคี ประกอบด้วย เทศบาล  ชุมชน สาธารณสุข  มหาวิทยาลัย อำเภอ และสภาวัฒนธรรมอำเภอ  โดยแต่ละภาคีมีบุคลหลักเป็นแกนประสานงานอย่างแน่ชัดหนึ่งคน

     ในจำนวน  17  โครงการและแผนงานย่อย  เพื่อสร้างบทเรียนและองค์ความรู้ขับเคลื่อนการปฏิบัติโดยประชาคมวิจัย ของกลุ่มคนทำงานในชุมชนเทศบาล  17  ชุมชน ของ 8 จังหวัด  ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง  แผนงานของชุมชนเทศบาลตำบลศาลายา มีแนวทางที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเชิงพื้นที่ที่แตกต่างจากแหล่งอื่นๆ ตรงที่เริ่มยกระดับขึ้นถึงการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือระดับหน่วยงาน ชัดเจนมากกว่าแหล่งอื่น  ทั้งนี้เพราะมีต้นทุนการทำงานในพื้นที่หลายด้านที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CO-PARNet 17 ชุมชนเทศบาลความเห็น (0)