ในวันประชุมใหญ่กลางปีขององค์กรออมทรัพย์ชุมชนตำบลแม่พริก  ได้มีการเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกมาเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมีเนื้อหาของคำกล่าวเปิดงานดังนี้

      คำกล่าวเปิดงานของประธาน

เรียน   ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก

       สวัสดีท่านสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่กลางปี 2549  ทุกท่าน  ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาทำหน้าที่ประธานเปิดการประชุมใหญ่กลางปีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริกในวันนี้  ผมขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนฯนี้  เพราะกองทุนนี้เท่าที่ทราบเป็นกองทุนฯที่ได้ทำประโยชน์แก่สมาชิกมากมาย  และได้ช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องการเกิด  การแก่  การเจ็บ  การตาย  การทุพพลภาพ  รวมทั้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ  นับว่าเป็นกองทุนฯที่ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้โดยตรงอย่างแท้จริง  และเป็นกองทุนฯที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีสมาชิกมากถึง 800 คนเศษ  ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการของกองทุนที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้คนในสังคม  โดยเฉพาะกับสมาชิกได้มีสวัสดิการต่างๆมากมาย  นับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  คือ  เทศบาล  และ อบต.  ไปได้มากทีเดียว  ทั้งที่คณะกรรมการเล่านี้ไม่ได้มีเงินเดือนประจำ  แต่ได้เสียสละเวลามาดำเนินกิจกรรมนี้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น  ดีงาม  เป็นประโยชน์ยิ่งกับผู้คนในชุมชน

       ขอให้สมาชิกทุกท่านที่เข้ารับฟังเรื่องราวต่างๆจากวิทยากร  จากคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและครอบครัวต่อไป  จึงขอขอบคุณวิทยากร  คณะกรรมการกองทุนฯ  ที่ช่วยกันสร้างคุณประโยชน์แก่คนในชุมชนของเรา  ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง  ที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการกองทุนฯในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  กระผมขอเปิดการประชุมใหญ่กลางปีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก ณ บัดนี้