ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ กรุงเทพฯ ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา ชาว C.I.6.1 เมื่อวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2549 ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  กลับมาแล้วได้นำมาประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมของเราได้มากน้อยเพียงไร ช่วยกระซิบบอกกันบางนะคะ    นอกจากนั้นยังได้ไปดูงานที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ   ได้รับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเสนอปัญหาจากประสบการณ์ตรงของพวกเราทุกคน ซึ่งก็ได้รับความรู้ความเข้าใจ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี