ในการเรียนวิชา CAI  ในการคาดหวังว่าจะได้เมื่อก่อนที่เรียนวิชานี้  คือสามารถสร้าง/ผลิตสื่อ CAI ได้เพื่อจะได้นำไปผลิตสื่อในการเรียนการสอนของตนเอง  

             เมื่อได้เรียนในวิชานี้ผลก็ได้รับตอบมา  คือเราสามารถสร้างสื่อ CAI ได้รู้จริงและภูมิใจมากที่สามารถทำได้เอง  นอกจากนั้นยังสามารถสร้างชิ้นงานที่ทำจาก Flash Mx ได้และทำให้มีงานที่มีประสิทธิภาพ  นำความรู้ไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในปัจจุบันและอณาคต  และที่สำคัญผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้า CAI  เพิ่มเติมและอื่นๆอีกต่อไป