เราอยากพูดในสิ่งที่เราอยากบอก
หรือว่าต้องการบอกในสิ่งที่เขาอยากรู้

(เวทีจัดการความรู้ในชั้นเรียน วิชาการวิจัยทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

เราต้องพูดในสิ่งที่เราอยากพูด แต่ต้องเกิดมาจากสิ่งที่เขาอยากจะรู้  

ทำให้สิ่งที่เขาอยากรู้เป็นปัจจัยชักนำในการพูด
โดยอยู่ในกรอบหรือขอบเขตที่เราต้องการให้เขารู้
ปภังกร  วงศ์ชิดวรรณ