หนังสือที่ต่าง ๆ ที่วางขายอยู่ตามร้านหนังสือ เป็น "การจัดการความรู้" ของคนแต่ละคน โดยเรียบเรียงและส่งผ่านทางตัวหนังสือ
แต่ในโลกนี้มีคนอีกมายมาย ที่ไม่สามารถร้อยเรียงความรู้นั้นผ่านตัวหนังสือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้ 
ดังนั้น เราต้องมีวิธีการ กระบวนการที่จะจัดการความรู้ของคนเหล่านั้นให้พลั่งพรูออกมาโดยผ่านสื่อทางใดก็ได้
และง่ายที่สุดก็คือ การพูด
(เก็บข้อมูลชุมชน : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน บ้านท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 สิงหาคม 2548)
ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ