ร้านค้าสวัสดิการชุมชน (4)

สรุปสินค้าคงเหลือตามระบบบัญชีชาวบ้านประจำเดือน มกราคม 2549
            รายงานการคำนวณคิดต้นทุนขายสินค้าประจำเดือน  มกราคม  2549
 

ราคาขายที่ตั้งในรายการสินค้า (บาท)

ราคาทุนของสินค้าที่ซื้อ (บาท)

จำนวนเงินที่ขายในเดือนตุลาคม  2548 (บาท)

98,733.50

85,087.98

32,347.00

ราคาขายในรายการที่ตั้ง 98,733.50 บาท  คิดเป็นราคาทุน          85,087.98 บาท
ขายสินค้าในเดือนมกราคม 2549 ขายได้ 32,347.00 บาท

                                                        คิดเป็นราคาทุน     =    85,087.98 x 32,347.00
                                                                                                  98,733.50
            ราคาทุนของยอดขายประจำเดือนมกราคม  2549      =      27,876.46  บาท
 
                                   รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 
            ค่าใช้จ่ายในการขาย                                  619       บาท
            ค่าเช่าร้านค้า                                        1,000       บาท
            ค่าโทรศัพท์                                             -           บาท
            ค่าไฟฟ้า                                                 341       บาท
            ค่าน้ำประปา                                              86        บาท
                        รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                2,046        บาท
 
                                               งบกำไร-ขาดทุน
           
            ขายประจำเดือนมกราคม                         32,347.00         บาท
ลบ        ต้นทุนขาย                                           27,876.46         บาท
            กำไรขั้นต้น                                            4,470.54         บาท
ลบ        ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        2,046.00          บาท
            กำไรสุทธิ                                              2,424.54          บาท
 
                              รายงานสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน  มกราคม  2549
 

ราคาขายของสินค้าต้นเดือนยกมา

ราคาขายที่ซื้อระหว่างเดือนมกราคม  2549

ราคาขายที่ขายได้ประจำเดือนมกราคม
2549

สินค้าคงเหลือสิ้นเดือนมกราคม
2549

98,733.50

+ 37,588.00

- 32,347.00

103,974.50

ราคาทุนของสินค้าต้นเดือนยกมา

ราคาทุนที่ซื้อระหว่างเดือนมกราคม 
2549

ราคาทุนที่ขายประจำเดือนมกราคม  2549

สินค้าคงเหลือสิ้นเดือนมกราคม
2549

85,067.98

+ 31,974.00

- 27,876.46

89,185.63

 
            สรุปสินค้าคงเหลือตามระบบบัญชีชาวบ้านประจำเดือน  มกราคม  2549
 
            ราคาขายคงเหลือเป็นจำนวนเงิน             103,974.50        บาท
            ราคาทุนคงเหลือเป็นจำนวนเงิน                89,185.63        บาท
 

                   รายงานการขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านดอนไชย
                                      ประจำเดือน  มกราคม  2549
 

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงินขายสินค้าในแต่ละวัน (บาท)

1 มกราคม  2549

925

2 มกราคม  2549

1,121

3 มกราคม  2549

1,149

4 มกราคม  2549

1,844

5 มกราคม  2549

1,122

6 มกราคม  2549

1,389

7 มกราคม  2549

900

8 มกราคม  2549

1,236

9 มกราคม  2549

1,103

10 มกราคม  2549

1,211

11 มกราคม  2549

1,037

12 มกราคม  2549

777

13 มกราคม  2549

556

14 มกราคม  2549

1,342

15 มกราคม  2549

หยุดทำการ

16 มกราคม  2549

325

17 มกราคม  2549

1,111

18 มกราคม  2549

1,272

19 มกราคม  2549

1,411

20 มกราคม  2549

798

21 มกราคม  2549

1,202

22 มกราคม  2549

732

23 มกราคม  2549

507

24 มกราคม  2549

787

25 มกราคม  2549

901

26 มกราคม  2549

603

27 มกราคม  2549

2,077

28 มกราคม  2549

1,582

29 มกราคม  2549

1,305

30 มกราคม  2549

909

31 มกราคม  2549

1,113

รวมขายสินค้าทั้งสิ้น

32,347

 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-donchaithoenความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ได้ความรู้มากครับ