ร้านค้าสวัสดิการชุมชน (3)

สรุปสินค้าคงเหลือตามระบบบัญชีชาวบ้านประจำเดือน ธันวาคม 2548

รายงานการคำนวณคิดต้นทุนขายสินค้าประจำเดือน  ธันวาคม  2548
 

ราคาขายที่ตั้งในรายการสินค้า (บาท)

ราคาทุนของสินค้าที่ซื้อ (บาท)

จำนวนเงินที่ขายในเดือนตุลาคม  2548 (บาท)

76,564.00

69,172.50

28,368.50

ราคาขายในรายการที่ตั้ง 76,564.00 บาท  คิดเป็นราคาทุน            69,172.50 บาท
ขายสินค้าในเดือนธันวาคม 2548 ขายได้ 28,368.50 บาท

                                                       คิดเป็นราคาทุน      =   69,172.50 x 28,368.50
                                                                                                76,564.00

ราคาทุนของยอดขายประจำเดือนธันวาคม  2548                  =       25,629.80  บาท
 
                                    รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 
            ค่าใช้จ่ายในการขาย                                411        บาท
            ค่าเช่าร้านค้า                                      1,000        บาท
            ค่าโทรศัพท์                                          167         บาท
            ค่าไฟฟ้า                                              354         บาท
            ค่าน้ำประปา                                            86         บาท
                        รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              2,027         บาท
 
                                               งบกำไร-ขาดทุน
           
            ขายประจำเดือนธันวาคม                         28,368.50         บาท
ลบ        ต้นทุนขาย                                           25,629.80         บาท
            กำไรขั้นต้น                                            2,738.70         บาท
ลบ        ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                        2,027.00         บาท
            กำไรสุทธิ                                                 711.70         บาท
 
                        รายงานสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน  ธันวาคม  2548
 

ราคาขายของสินค้าต้นเดือนยกมา

ราคาขายที่ซื้อระหว่างเดือนธันวาคม  2548

ราคาขายที่ขายได้ประจำเดือนธันวาคม
2548

สินค้าคงเหลือสิ้นเดือนธันวาคม
2548

76,564.00

+ 50,538.00

- 28,368.50

98,733.50

ราคาทุนของสินค้าต้นเดือนยกมา

ราคาทุนที่ซื้อระหว่างเดือนธันวาคม 
2548

ราคาทุนที่ขายประจำเดือนธันวาคม  2548

สินค้าคงเหลือสิ้นเดือนธันวาคม
2548

69,172.50

+ 41,545.28

- 25,629.80

85,087.98

          สรุปสินค้าคงเหลือตามระบบบัญชีชาวบ้านประจำเดือน  ธันวาคม  2548
 
            ราคาขายคงเหลือเป็นจำนวนเงิน            98,733.50         บาท
            ราคาทุนคงเหลือเป็นจำนวนเงิน            85,087.98         บาท
 
                   รายงานการขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านดอนไชย
                                        ประจำเดือน  ธันวาคม  2548

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงินขายสินค้าในแต่ละวัน (บาท)

1 ธันวาคม  2548

703

2 ธันวาคม  2548

880

3 ธันวาคม  2548

442.50

4 ธันวาคม  2548

341

5 ธันวาคม  2548

507

6 ธันวาคม  2548

407

7 ธันวาคม  2548

1,020

8 ธันวาคม  2548

910

9 ธันวาคม  2548

386

10 ธันวาคม 2548

757

11 ธันวาคม  2548

1,291

12 ธันวาคม  2548

481

13 ธันวาคม  2548

653

14 ธันวาคม  2548

677

15 ธันวาคม  2548

813

16 ธันวาคม  2548

967

17 ธันวาคม  2548

2,196

18 ธันวาคม  2548

592

19 ธันวาคม  2548

1,389

20 ธันวาคม  2548

1,000

21 ธันวาคม  2548

792

22 ธันวาคม  2548

800

23 ธันวาคม  2548

1,027

24 ธันวาคม  2548

1,056

25 ธันวาคม  2548

764

26 ธันวาคม  2548

565

27 ธันวาคม  2548

988

28 ธันวาคม  2548

1,570

29 ธันวาคม  2548

1,206

30 ธันวาคม  2548

1,632

31 ธันวาคม  2548

1,556

รวมขายสินค้าทั้งสิ้น

28,368.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-donchaithoenความเห็น (0)