การเทียบสระไทย อังกฤษ

 

สระอังกฤษ

สระไทย

สระอังกฤษ

สระไทย

a

อะ , อา

o

โอะ , โอ , เอาะ,ออ

ee , i

อี

ie , ia

เอียะ , เอีย

u

อึ

ua , ue

เอือะ ,เอือ,อัวะ,อัว

ue

อือ

am , um

อำ ,อัม

u , oo

อุ

ao

เอา , อาว

oo , u , ue

อู

ai

ไอ ,ใอ , อัย ,อาย

ea

เอะ , เอ

 

 

ae , a

แอะ , แอ

 

 

i

อิ