คำขวัญสำนักงานเลขานุการ

แต่สิ่งหนึ่งในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่คิดและทำกันมาตั้งแต่แรกและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือ คำขวัญของงาน

ในการประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 1 มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมคือ ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์และแผนดำเนินงาน แต่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนดำเนินงาน ครับ สำหรับหน่วยงาน Non-Teaching ก็มีการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ใหม่ที่มีการปรับ แต่สิ่งหนึ่งในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่คิดและทำกันมาตั้งแต่แรกและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือ คำขวัญของงาน  เพราะผมเองอยากให้งานในสำนักงานเลขานุการ ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์งาน จึงได้ให้บุคลากรในงานทั้ง 5 งานในสำนักงานเลขานุการ ได้ระดมความคิดเห็นในการคิดคำขวัญของงานขึ้น เป็นจุดเล็ก ๆ ที่ต้องการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ขอนำมาแบ่งปันให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้ทราบครับ

คำขวัญของงานธุรการ " พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้านบริการ รับใช้สหเวช"

คำขวัญของงานการเงินและพัสดุ " ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นหัวใจหลักของงานการเงิน  และพัสดุ"

คำขวัญของงานนโยบายและแผน " เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนางานอย่างมีระบบ"

คำขวัญของงานบริการการศึกษา " บริการด้วยคุณภาพ สรรค์สร้างกิจกรรรม เลิศล้ำวิชาการ"

คำขวัญของงานห้องปฏิบัติการ "สนับสนุนวิชาการ บริการด้วยน้ำใจ มุ่งไกลสู่มาตรฐานคุณภาพ"

คำขวัญดังกล่าวของทุกงานจะนำมาปิดไว้ในห้องสำนักงานเลขานุการ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนได้ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพงานครับ วันพรุ่งนี้ ก๊วน OFFICE KM พบกันที่คณะศึกษาศาสตร์ครับ

บอย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)