พระราชบัญญัติการศึกษาไทย ในมาตรา 10  ได้กล่าวไว้ว่า       “การจัดการศึกษาไทยต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ด้วยเหตุนี้เองทางภาครัฐจึงได้จัดให้มีการตั้งศูนย์จัดการศึกษาพิเศษขึ้นทั่วประเทศเพื่อให้เด็กพิการได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่ไป                                 

         ในวันจันทร์ที่15สิงหาคม2548 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยจังหวัดนนทบุรีนั้นได้ดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ด้านโรงเรียนโสตศึกษาที่นี่จะมีเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินมาเข้ารับการศึกษา  การเรียนการสอนจะเหมือนเด็กปกติแต่จะมีการฝึกพัฒนาทางการพูดเข้าไปด้วย  ที่นี่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีทำให้มีความพร้อมทางด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรค่อนข้างสูง  ผิดกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ที่มีพื้นที่คับแคบ บุคลากรมีน้อย และเด็กที่นี่จะมีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพิการทางสมอง ทางร่างกาย สมาธิสั้น การรับรู้ช้าจนถึงพิการซ้ำซ้อนด้วย มีการใช้ดนตรีในการพัฒนาในด้านการเคลื่อนไหว การออกเสียงและสมาธิของผู้พิการด้วย   หลังจากนั้นได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่นี่มีความพร้อมในด้านต่างๆมากเพราะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี ลักษณะของเด็กที่ศูนย์นี้จะเหมือนกับศูนย์นนทบุรี เด็กที่นี่จะได้รับการดูแลต่างๆกันออกไป มีห้องที่ใช้ในการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้พิการในด้านอารมณ์ ร่างกาย สติปัญญาและการมองเห็น ศูนย์นี้ยังได้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการส่งเจ้าหน้าที่ในศูนย์ออกไปให้ความรู้กับชาวบ้านในการดูแลผู้พิการในด้านต่างๆ ที่ต่อมาตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักคือโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล    โรงเรียนนี้มีเด็กที่พิการทางสมองและพิการซ้ำซ้อนเข้ารับการศึกษาอยู่การเรียนการสอนของเด็กจะเป็นไปอย่างช้าๆและแตกต่างกันไปตามลักษณะความพิการของเด็ก จากที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าในการจัดการศึกษาพิเศษนั้นจะมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอาการของเด็ก การจัดการศึกษาไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียวแต่ควรจะได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ทั้งด้านบุคลากรและปัจจัยในการศึกษารวมไปถึงความเอาใจใส่ในตัวเด็กของผู้ปกครองด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการ