inclusive-e10

เพื่อน้องเด็กพิเศษ

การศึกษาดูงานที่ จ .นนทบุรี และ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2548

1. โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี

มีการเรียนการสอนในหลักสูตรเหมือนกับ ทั่วไป มีการสอนการพูดและการใช้ภาษามือเพิ่มเติม ทางโรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทั่วไป เช่นการเข้าค่าย แข่งกีฬา งานฝีมือ เล่นดนตรี ฝึกอาชีพ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กพิเศษให้ได้ฝึกพูดและฝึกการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสาร

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

มีเด็กพิเศษมารับบริการจากทางศูนย์ มีเจ้าหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษาและมีหนังสือให้ความรู้ข้อมูล แก่ผู้ที่สนใจ มีกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อและทักษะทางอารมณ์แก่เด็ก เช่นการร้องเพลง มีกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆสนใจทำ

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะการให้บริการคือเด็กจะต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง ศูนย์มีหน้าที่บริการช่วยเหลือเพื่อส่งต่อ,พัฒนาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง,อบรมและพัฒนาบุคลกร, ช่วยเหลือเด็กให้พัฒนาทางด้านสมอง ร่างกาย อารมณ์และสังคม ฝึกอาชีพให้ มีการระดมทุนจากหน่วยงานรัฐ เอกชนและชุมชนในการมอบทุนการศึกษาและการดำเนิน โครงการสร้างเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยมีชุมชนเป็นรากฐาน” เพื่อพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพ ให้อาชีพและสร้างทัศนคติที่ดีของคนในชุมชนต่อคนพิการ โดยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียน สังคมและชุมชน

4. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ,สุพรรณบุรี

เป็นโรงเรียนที่เปิดสำหรับเด็กพิการทางสมอง หรือสติปัญญา รับเด็กที่สามารถเรียนได้ ดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง มีกิจกรรมเหมือนเด็กปกติมีเกณฑ์การวัดผลและเลื่อนโดยเฉพาะของเด็กพิเศษ สอนอาชีพให้โดยการ สร้างสรรค์งานศิลปะจากกล่องนม เด็ก ๆ พูดคุยน่ารัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-e10ความเห็น (4)

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.241
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่นักศึกษาส่งงานได้เรียบร้อย  ควรสร้างบันทึกใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ กับบุคคอื่นด้วย

วิรัตน์ชัย
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมชื่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

เก็บเนื้อหาได้ดี

เด็กพิเศษ
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่มีคนเห็นความสำคัญของพวกเรา
ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 

อทิตยา ให้ฝึกอัพโหลดรูปของตัวเองลงไปด้วย  จะได้ทำเป็น