Rujanee_nttt

BUKON SPM18
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้อแตกต่างของ กฎ ก.ค.ศ.เก่าและใหม่

ข้อแตกต่างของ กฎ ก.ค.ศ.เดิมกับกฎ ก.ค.ศ. 2550

1. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผู้บังคับบัญชาส่งหรืออนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยตามความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน โดยอนุมัติ ก . . . หรือ อ . . . . เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยแล้วแต่กรณี ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น โดยต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ไม่มีการขอขยายระยะเวลา มีความขยันหมั่นเพียร โดยผลการลาไปศึกษาอบรม มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาเพื่อประโยชน์แก่ราชการเป็นต้น

 

2.ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จะไม่เป็นเหตุให้ต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้อีกต่อไป สำหรับผู้ที่ถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนและกันเงินสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการผู้นั้นว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนกฎ ก.ค.ศ.นี้ใช้บังคับ เมื่อกฎ ก.ค.ศ.นี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้โดยไม่ต้องรอให้การสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลื่อนขั้นเงินเดือนความเห็น (0)