อุบาสิกาผู้ถวายบุพพารามวิหาร

นางวิสาขาได้ชื่อว่าเป็นเลิศทางด้านการถวายทาน
  • เมื่อมีการกล่าวถึงสตรีผู้ที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาทางด้านถวายทาน คนแรกที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือ นางวิสาขามิคารมารดา ซึ่งเป็นนามของนางวิสาขา
  • เรื่องราวที่ทำให้นางวิสาขา ได้รับการสถาปนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านการถวายทาน มีอยู่ว่าทุกครั้งที่นางมีโอกาสได้ไปวัด นางจะมีสิ่งของไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระภิกษุสามเณร เวลาเช้าก็จัดเตรียมของเพื่อใส่บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ ตอนเพลก็ได้จัดเตรียมภัตตาหาร ถวายเพล ส่วนตอนเย็นก็จะเตรียมน้ำปานะไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด และฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงกลับบ้าน เป็นประจำทุกวันเช่นนี้ไป
  • และสิ่งสำคัญ นางได้สร้างศาสนสถานไว้ในพระพุทธศาสนาก็คือ บุพพารามวิหาร  โดยการเสียสละทรัพย์ 9 โกฏิมาสร้างคันธกุฎีเป็นที่ประทับอยู่สำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวิหารชื่อบุพพาราม อยู่ใกล้กับกรุงสาวัตถี
  • การที่ได้นำเอา ประวัติของนางวิสาขามาบอกกล่าว เพื่ออยากจะให้พวกเราชาวพุทธได้ทราบถึงอานิสงฆ์ของการให้ทาน ซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์ สัททสารัตถชาลินีว่า อานิสงส์แห่งการให้ทานซึ่งแปลเป็นภาษาไทย ได้ดังนี้ บุคคล บำเพ็ญบุญ มีทานเป็นต้น ในปางก่อน ย่อมได้รับความสุขในบัดนี้ เหมือนคนรดน้ำที่โคนต้นไม้ ย่อมให้ผลที่ยอด 

ณราวัลย์

13 พฤษภาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวความเห็น (1)

ผู้ใฝ่บุญ
IP: xxx.108.54.65
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับกับการทำความดี ทุกที่ทุกแห่งถ้าเราปรารถนาจะทำความดีก็จะเป็นบุญกับเราครับ