วันนี้นำเสนอผลงาน CAI ซึ่งแต่ละกลุ่มทำได้ดี และวันนี้ เป็นตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอ