เปิดเทอมใหม่จะปฐมนิเทศนักเรียนอย่างไร

การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

เปิดเทอมใหม่
           โดยปกติการเปิดเทอมวันแรกครูประจำชั้นหรือครุประจำวิชาต้องสร้างความคุ้นเคย รู้จักเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนให้มากที่สุด และถือว่าในวันแรกถ้านักเรียนมีความประทับใจในตัวครู วันต่อมาจะสามารถปรับตัว เรียนรู้ร่วมกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และถือว่า "การเริ่มต้นที่ดี เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง" โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก  ฉะนั้นคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจแนวทางการปฐมิเทศของครู สามารถติดตามอ่านได้ในบันทึกนี้

แนวทางในการปฏิบัติตน

          การปฐมนิเทศนักเรียนในระยะเปิดเทอมใหม่ครูประจำชั้นและครูทุกคนควรปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  

ภาคเช้า
1.  มาถึงโรงเรียน เมื่อเข้าประตูโรงเรียนหันหน้าไปทางซ้ายมือให้แสดงความเคารพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโรงเรียน
     เช่น พระพุทธรูป, พระภูมิเจ้าที่, พระเทพกสป (เทพแห่งศิลปวิทยาการ)ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นให้แสดงอาการสำรวม
2.  เดินชิดขวาเข้ามาในโรงเรียน เมื่อพบครูให้ยกมือไหว้ กล่าวคำทักทาย สวัสดีครับ / ค่ะ และนำประเป๋าไปเก็บ 
     ในห้องเรียน จากนั้นให้ลงมาเล่นข้างล่างบริเวณสนามหรือบริเวณหน้าอาคารเรียนชั้นล่าง
3.  เข้าร่วมกิจกรรมยามเช้า (จิตรกรน้อย, ยอดนักอ่าน, ห้องสมุดเคลื่อนที่, เล่นกีฬา ฯลฯ)
4.  นักเรียนที่ต้องการซื้อของในโรงเรียนต้องเข้าคิวทุกครั้ง
5.  ให้นักเรียนเล่นในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามไปเล่นบริเวณอนุบาล
6.  เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เวลาประมาณ 8.15 น. ให้นักเรียนหยุดเล่น เพื่อล้างหน้า ล้างมือเตรียมตัวไป
     เข้าแถวตามจุดที่กำหนด
7.  เมื่อเพลงจบนักเรียนต้องเข้าแถวให้เรียบร้อย เพื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง (การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และ
   กล่าวคำปฏิญาณตนต้องเปล่งเสียงดังฟังชัด)
8.  การเดินแถวเข้าชั้นเรียนให้เรียบร้อย ไม่มีการแซงคิวโดยเดินตามจังหวะเพลงของวงดุริยางค์โรงเรียน
9.  เมื่อเข้าเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียน (สมุด, หนังสือ ฯลฯ) ให้เรียบร้อยและตั้งใจเรียนทุกชั่วโมง
      * ให้ครูประจำวิชาทุกวิชา แบ่งเวลาประมาณ 3 นาที ให้นักเรียนทำสมาธิก่อนทำการสอนทุกชั่วโมง
10. ให้มีการเลือกหัวหน้า รองหัวหน้าห้อง(ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกเดือน)และร่วมกันวางกฎระเบียบปฏิบัติของห้อง

ภาคกลางวัน
1.  การรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนชั้น ป.1 ป.4  เวลา 11.15 น.  ป.5 ม.3  เวลา 12.00 น.
2.  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นักเรียนแยกย้ายไปเล่น หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ เช่น เล่นกีฬา  ดนตรี
     อ่านหนังสือ ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ ฯลฯ
3.  ทำธุรกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ล้างหน้า ฯลฯ ก่อนไปเข้าแถว และเข้าชั้นเรียน

ภาคบ่าย (ก่อนกลับบ้าน)
1.  ครูประจำชั้นจะอบรมในชั่วโมงโฮมรูม เช่น ทบทวนระเบียบการแต่งกาย การไม่นำของมีค่ามาโรงเรียน การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม
     ห้องปฐมพยาบาล การเก็บอุปกรณ์กีฬาเมื่อเล่นเสร็จแล้ว การเปิดน้ำ ไฟ, พัดลม (แอร์) การรับประทานอาหารกลางวัน อาหาร
     เสริมนม การพูดจา การจัดตารางสอน การส่งงาน การทำการบ้าน การทำแฟ้มสะสมงาน การขออนุญาตเข้า ออกห้องเรียน การ
     ทิ้งเศษต่างๆ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 5 ข้อ (ไม่ลักขโมย, ไม่ทำลายสิ่งของของโรงเรียน, ไม่ทะเลาะวิวาท, ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
     ยาเสพติด, ไม่ประพฤติทำนองชู้สาว) ฯลฯ
2.  สวดมนต์ ท่องสูตรคูณ บทอาขยานก่อนกลับบ้าน หรือแนะนำเรื่องอื่นๆ ที่มีความจำเป็น
3.  นักเรียนที่กลับรถโรงเรียนให้เตรียมเข้าแถวไปขึ้นรถตามเบอร์รถ (ครูประจำชั้นนำไปส่ง) นักเรียน ป.1 4 ที่ผู้ปกครองมารับ
     ให้รอที่โรงอาหาร ระหว่างที่รอจะมีการฉายวีดีโอให้ชม หรือให้นักเรียนทำการบ้าน รอฟังครูเรียกชื่อ(ห้ามไปเล่นที่อื่น) ผู้ที่กลับ
      บ้านเอง (ป.5 ม.3) ครูเวรจะไปส่งแถวทางแยกก่อนปล่อยแถวครูต้องตรวจเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย
4.  นักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เวรต้องทำให้เรียบร้อย


หมายเหตุ
-  โรงเรียนจะมีจดหมายถึงผู้ปกครอง ครูต้องย้ำเตือนนักเรียนนำไปให้ผู้ปกครองอ่านและเซ็นรับทราบทุกครั้ง
-  ให้ครูแนะนำนักเรียนให้รู้จัก ทักทายอาจารย์ชาวต่างประเทศและนักเรียน IEP เป็นภาษาอังกฤษ (สังเกตบัตรติดหน้าอกครูชาวต่างชาติและนักเรียน ป.1, ป.2, ป.3)

         ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
          12 พ.ค.2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (0)