สรุป Buddy ที่จับฉลากได้ดังนี้

1.  นางสาวรุ่งศิริ ลิ้มสุขสันต์ +นางพรอุษา ประสงค์วรรณ
2.  นางสาวอมรรัตน์ ชอบธรรมดี +  นางสาวสมฤทัย ปานเจริญ
3.  นางสาวภัชธีญา บุญพล +  นางสาววรางคณา เลี้ยงตน
4.  นางสาววรัญญา ทองคงอ่วม
5.  นางสาวนรกมล ใหม่ทอง
6.  นางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ +  นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล
7.  นางจารุณี จันทร์เปล่ง +   นางศรีสุดา เจียะรัตน์
8.  นายศราวุธ อยู่เกษม +  นางสาวศิริขวัญ พรหมจำปา
9.  นายอภิชาติ ธิติพิทยาภรณ์ +  นางสาวพัชรินทร์ คมคำ
10.  นางสาวศิริกมล กันศิริ +  นางสาวธนพร บุญมุสิก
11.  นางสาวธัญญา มนต์ศิลป์ + นางสุกัญญา คุณกิตติ

                      Buddy ของผม

บัดดี้

          นายศราวุธ อยู่เกษม +  นางสาวศิริขวัญ พรหมจำปา