บุคลิกภาพ คือ กิริยาอาการทุกอย่างของคนเราทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมในด้านดีและไม่ดี

บุคลิกภาพที่ดี เช่น เดินตัวตรง พูดจาสุภาพ

บุคลิกภาพที่ไม่ดี เช่น เดินหลังค่อม พูดจาโผงผาง นอนอ่านหนังสือ แบกของหนัก นั่งหลังค่อม

สิ่งที่มีผลทำให้บุคลิกภาพดีหรือไม่ดี คือ พันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อม

พันธุกรรม   ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา สติปัญญา โรคภัยบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน

สิ่งแวดล้อม   ได้แก่ ประสบการณ์ในวัยต่าง ๆ การอบรมเลี้ยงดู การฝึกเดิน ยืน นั่ง นอน

การพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี จะต้องพัฒนาในหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านร่างกาย

  - รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการทำให้รูปร่างดี

  - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่อย่าหักโหมจนเกินไป

  - พักผ่อนให้เพียงพอ

  - รักษาความสะอาดของร่างกาย

  - แต่งกายที่เหมาะสม ทำให้ท่าทางสง่างาม

  - มีความกระฉับกระเฉงว่องไว

2. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านจิตใจ

  - รู้จักเสียสละ

  - มีความเมตตาสงสารผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก

  - รู้จักยกย่องชมเชยผู้อื่นเมื่อเขาทำความดี        

  - รู้จักให้อภัยเมื่อผู้อื่นทำผิด

  - มีความเชื่อมั่นในตนเอง

3. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านอารมณ์

  - รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง

  - ไม่หงุดหงิด โกรธง่าย

  - สร้างความรู้สึกให้รักผู้อื่น

  - ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์ขัน

4. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านสังคม         

  - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  - รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเสมอ

  - ฝึกให้เป็นผู้ที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้

ประโยชน์ของการมีบุคลิกภาพที่ดี

1. ด้านร่างกาย จะทำให้มีท่าทางสง่าผ่าเผย มีความกระฉับกระเฉง ทรวดทรงดี ร่างกายแข็งแรง

2. ด้านจิตใจ เป็นผู้มีจิตใจสดชื่น แจ่มใส กล้าตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง

3. ด้านอารมณ์ ทำให้เป็นผู้มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม มีความสนุกสนาน

4. ด้านสังคม ทำให้มีเพื่อนมาก เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น

สรุป  ผู้ที่มีบุคลิกภาพดี  จะเป็นที่ยอมรับในสังคม  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีอารมณ์ดี  สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  ตามกาลเทศะ  ประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข