เยี่ยมเยือน ถามไถ่

"...ก็หาใช่คนอื่นไกลที่ไหนไม่ พี่ๆ น้องๆ คลานตามกันออกมา... "

             เป็นธรรมดาที่บุคคลหรือหน่วยงานราชการที่รู้จักมักคุ้น ย่อมมีการเยี่ยมเยือนไปมาหาสู่
สอบถามสาระทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนา
องค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
อันจะก่อบังเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
หน่วยงานราชการ และสังคมได้เป็นอย่างดี
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ศกนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะข้าราชการและพนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้มาเยี่ยมเยือน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
 การตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน
 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และด้านอื่น ๆ
                                      ฯลฯ
            ในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้  นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ซึ่งหากจะ
กล่าวไปแล้ว ก็หาใช่คนอื่นไกลที่ไหนไม่ พี่ๆ น้องๆ คลานตามกันออกมาจาก มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ด้วยกันนี่เอง

 

   

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล คงบุญ

รองอธิการบดีอาวุโสและฝ่ายพัฒนานิสิต

                 กล่าวต้อนรับ

 

 

        นายสมหวัง  เพ็ชร์กลาง 

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

             กล่าวบรรยายสรุป

 

   
                  ทีมคณะผู้มาเยือน                                         ทีมคณะผู้ต้อนรับ  

 

   
              ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก  

 

 

 

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Bonjour : Sawasdeeความเห็น (0)