education speacial by rich

ถ้าในสังคมโลกปัจจุบันนี้ยังมีเด็กพิการอยู่ และ ลองจินตนาการต่อไปว่า ถ้าผู้อ่านรู้จักเด็กคนนั้นแล้ว จะทำอย่างไร? ถ้าผู้อ่านมีโอกาสช่วยเหลือเด็กได้ จะช่วยหรือไม่?

รายงานผลการศึกษาดูงาน  ดูรายละเอียดคลิ๊ก!        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-t14ความเห็น (2)

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.143.157
เขียนเมื่อ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา มี 13 เขต ใน 13 จังหวัด ซึ่งมีการจัดตั้งก่อนศูนย์จังหวัด พร้อมงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประมาณ 30 ล้าน บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับศูนย์จังหวัดได้ยากเพราะ ต้องอาศัยอาคารสถานที่ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น หรือขอใช้ห้องจากหน่วยงานในสังกัดเดียวกันเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการทั้งจังหวัด อาจเรียกได้ว่าสร้างศูนย์จังหวัดจากความเป็นศูนย์ 0 และผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องมีหน้าที่ในการขอความอนุเคราะห์สถานที่ หรือ อาคาร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ เพื่อให้บริการแก่เด็กพิการ

 

ชื่อที่ถูกต้องคือศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.143.157
เขียนเมื่อ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา มี 13 เขต ใน 13 จังหวัด ซึ่งมีการจัดตั้งก่อนศูนย์จังหวัด พร้อมงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประมาณ 30 ล้าน บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับศูนย์จังหวัดได้ยากเพราะ ต้องอาศัยอาคารสถานที่ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น หรือขอใช้ห้องจากหน่วยงานในสังกัดเดียวกันเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการทั้งจังหวัด อาจเรียกได้ว่าสร้างศูนย์จังหวัดจากความเป็นศูนย์ 0 และผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องมีหน้าที่ในการขอความอนุเคราะห์สถานที่ หรือ อาคาร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ เพื่อให้บริการแก่เด็กพิการตามนโยบายประหยัด ใช้ทรัพยากรร่วม

 

ชื่อที่ถูกต้องคือศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี