Education

สรุปการศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด คลิก

การศึกษาดูงานเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ

รายงานผลการศึกษาสังเกตการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนประถมสาธิต  วันที่ 8 สิงหาคม 2548 (เวลา 09.00-12.00)
...................................................................................................................................................................·       นักเรียนที่เข้ามาเรียนร่วมส่วนใหญ่เป็นเด็กออทิสติก LD และไฮเปอร์

  • คัดเลือกเฉพาะเด็กที่สติปัญญาอยู่ในระดับดีและระดับปานกลาง เพียงแต่บกพร่องด้านสังคมเล็กน้อยเท่านั้น
  • อาการบกพร่องอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเด็กปกติ
  • มีครูการศึกษาพิเศษเวียนให้การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และให้คำปรึกษากับครูประจำชั้น
  • เด็กออทิสติกที่มีอาการรุนแรงจะได้รับการปรับพฤติกรรมจนกว่าจะมีสมาธิร่วมเรียนกับเพื่อนปกติได้      
  • เด็กออทิสติกส่วนใหญ่มักพบว่าเป็นเด็กพิการซับซ้อนด้วย
  • ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นเด็กออทิสติก คือ ไม่สบตา ไม่พาที มีโลกส่วนตัว

รายงานผลการศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ วันที่ 15 สิงหาคม 2548
มีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

โรงเรียนโสตศึกษา จ. นนทบุรี สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
..................................................................................................................
ความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี
          ภาระงานสำคัญของผู้ศึกษาคือ ศึกษาดูงานในเรื่องของการแก้ไขการพูด และงานบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟังและการพูดให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนนำการได้ยินที่ยังหลงเหลือมาใช้ร่วมกับเครื่องช่วยฟัง ให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพให้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร การศึกษาเล่าเรียนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นนทบุรี สำนักงานอยู่ในบริเวณโรงเรียนโสตศึกษา
..................................................................................................................
            กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด จำนวน 63 คน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 
ศูนย์การศึกษานี้ได้รับการประกาศจัดตั้งเพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
..................................................................................................................
            บทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 คือ ฟื้นฟูเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท ให้คำแนะนำการศึกษากับโรงเรียนที่มีการเรียนร่วม ซึ่งเป็นศูนย์วิชาการ ทำการวิจัยเกี่ยวกับ PEC นอกจากนี้ก็มีการให้คำแนะนำกับชุมชน
            จากการศึกษาและพัฒนางานมา 3 ปี จะพบว่า ถ้าหากทางศูนย์ให้เวลากับเด็กภายนอกมากก็จะประสบกับปัญหา คือ

  •   การบริการแก่เด็กไม่ค่อยสะดวกเหมือนกับที่ศูนย์
  • ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการฟื้นฟู ดูแลเลี้ยงเด็ก เพราะผู้เชี่ยวชาญจะมีงานมากมาย เช่น การประชุม เผยแพร่ข้อมูล ฯลฯ

        โดยทางศูนย์ได้จัดการเรียนการสอนแบบเน้น “ทักษะ”เพื่อต้องการให้เด็กช่วยตัวเองได้ และยังเป็นการให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ แล้วนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้กับการอยู่รอดในสังคมของเด็กเอง

โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
..................................................................................................................
            เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นจำนวนมาก มีเด็กบกพร่องที่มาจากสถานสงเคราะห์ มากกว่า 100 คน การจัดการศึกษามีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มีทั้งนักเรียนที่ไป-กลับ และนักเรียนที่อยู่หอพักด้วย

………………………………..

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-t09ความเห็น (1)

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 
ร่วมแสดงความเห็น สิทธิโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการควรเป็นความตระหนักร่วมกันของคนในสังคม ครับ