inclusive-t13

ความเป็นผู้ชายเป็นสมบัติของผู้ดี

สรุปความรู้ความเข้าใจจากการไปศึกษาดูงาน

   จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงานถึง 4 ที่ คือ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

    ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นสมควรกับการส่งเด็กพิเศษเข้ามาศึกษาในโรงเรียนของคนปกติมากกว่าจะให้เด็กพิเศษเรียนกับเด็กพิเศษเอง  เพราะการที่เด็กได้มาเรียนในโรงเรียนของคนปกตินั้นเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนปกติและสังคมที่เป็นจริง  เด็กพิเศษเมื่อได้อยู่รวมกับคนปกติเขาจะค่อยๆมีการพัฒนาการตามเด็กปกติ ได้รับรู้สิ่งที่เด็กปกติทำและสามารถทำตามเด็กปกติได้และดีขึ้นเรื่อยๆ  แต่อาจจะช้ากว่าเด็กปกติก็เป็นเรื่องธรรมดา การที่เด็กพิเศษได้มีโอกาสเข้ามารับการศึกษาตามกฎหมายและนโยบายการศึกษานั้น ถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษอย่างมาก เพราะเด็กพิเศษเมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว ควาผิดปกติหรือความบกพร่องเขาก็สามารถเบาบางลงได้ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่ข้าพเปศึกษาดูงานทั้ง 4 ที่และจากการรายงานของผู้อำนวยการแต่ละสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานพบว่า มีเด็กจำนวนมากที่ที่ประสบความสำเร็จจากการได้รับการพัฒนาจากโรงเรียนมากมาย มีทังเด็กทีจบจากโรงเรียนพิเศษแล้วสามารถสอบเอ็นทรานเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยได้จำนวนไม่น้อย และยิ่งไปกว่านั้นมีเด็กพิเศษบางคนที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษอย่างมาก และเด็กพิเศษบางคนที่ไม่ได้ศึกษาต่อก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมรวมกับคนปกติและสามารถประกอบอาชีพที่ตนเองชอบและสนใจได้โดยไม่เป็นภาระให้กับผู้ปกครองและในสังคมได้

    เราจะเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นส่วนช่วยในการพัฒนามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือมนุษย์ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการพัฒนามาจากการศึกษาทั้งสิ้นจนสามารถกล่าวได้ว่า การศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

    ก่อนที่จะจบบทความนี้ข้าพเจ้าขอฝากผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งสามสิบสองทุกคนควรเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความบกพร่องผิดปกติจากพวกเราซึ่งเป็นคนปกติ  เพราะเขาก็เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา อย่าไปซำเติมเขาเลยถึงแม้เขาจะมีความบกพร่องในด้านต่างๆแต่เขาก็ได้ชื่อว่า " คน " เหมือนกับเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-t13ความเห็น (0)