รายงานการศึกษาดูงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต5  จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

วันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2548

                    จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษที่  โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาเขต 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  และโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์และความรู้ต่างๆมากมาย  จากที่เคยเพียงแค่ศึกษาจากตำราซึ่งบางครั้งไม่สามารถเข้าใจถึงระบบของการจัดการศึกษาที่แท้จริงสำหรับเด็กพิเศษ  การได้ศึกษาจากสถานที่จริงทำให้ข้าพเจ้ารู้ถึงวิธีการจัดระบบการเรียนการสอน  และการช่วยเหลือเด็กพิเศษในด้านต่างๆ  การส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆออกสู่สายตาของคนในสังคม  การรักษาและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติโดยที่เขารู้สึกว่าเขาก็คือบุคคลที่มีค่าในสังคม  แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้การพัฒนาเด็กพิเศษมีข้อจำกัดอยู่บ้าง  เช่นการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่มีอยู่อย่างจำกัด  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กพิเศษไม่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่
                จากการที่ได้เข้าไปสัมผัสกับสภาพจริงของเด็กพิเศษกลุ่มนี้ทำให้พบว่า  เด็กพิเศษยังต้องการโอกาสจากสังคม  โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็กปกติ  เพื่อให้เขาได้พิสูจน์ศักยภาพและความสามารถในตัวเขาให้สังคมได้รับรู้ว่าเขาก็คือคนที่พร้อมจะมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเฉกเช่นคนปกติทั่วไป  หากเพียงแต่สังคมให้โอกาสแก่เขา


                                                                     นางสาวกมลชนก  มูสิกพันธ์
                                                                        รหัส  4711020002
                                                                      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                                                                          คณะครุศาสตร์