รายงานการศึกษษดูงานการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ

บทสรุปจากการศึกษาดูงาน

    

บทสรุปจากการศึกษาดูงาน

      จากการเรียนในชุดวิชา  EDUC101  พื้นฐานการศึกษาและการศึกษาเรียนรวม  หน่วยที่3  การศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ ทำให้ได้รับความรู้และการฝึกทักษะต่างๆมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น  การรับรู้ความรู้สึกของเด็กพิเศษโดยการจำลองสถานการณ์ว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ  ให้รู้และเข้าใจความรู้สึกของเด็กพิเศษเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนเด็กพิเศษในอนาคต    จะเป็น  การรับรู้ความรู้สึกของเด็กพิเศษโดยการ จำลองสถานการณ์ว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ  ให้รู้และเข้าใจความรู้สึกของเด็กพิเศษเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนเด็กพิเศษในอนาคต  เศษ                                           จากการศึกษาดูงานที่เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในว่าที่ 8 สิงหาคม 2548 ทำให้ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในสภาพการณ์จริง
                                                                                                                         เมื่อได้เข้าไปสัมผัสการเรียนรู้กับเด็กพิเศษในโรงเรียนมัธยมสาธิต ดิฉันได้พบเด็กคนหนึ่งเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2  ชื่อน้องปันปัน  ดูจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา  ผิวพันธุ์  แทบจะสังเกตไม่ได้เลยว่าเป็นเด็กออทิสติก  ทางโรงเรียนจะจัดครูพี่เลี้ยงคอยนั่งข้างๆเพื่อช่วยเหลือน้องในเรื่องต่างๆ  การเรียนและกิจวัตรต่างๆของน้องจะถูกกำหนดไว้อย่างเป้นระเบียบในตาราง  น้องจะต้องทำทุกอย่างตามตาราง  หากผิดหรือแตกต่างไปจากนั้นน้องจะโวยวายทันที  ครูพี่เลี้ยงก็จะมีกลวิธีในการจัดการคือ  จะให้น้องกระโดดกบจนกว่าจะรู้สึกเหนื่อย  อาการนั้นก็จะสงบลงเอง  และจากการสังเกตจะเห็นได้ว่าน้องจะชอบดนตรี  ชอบวิชาศิลปะ  และมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่นกว่าเด็กในวัยเดียวกัน

                  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวมที่  โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี         ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี   ศูนย์การศึกษาเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   และโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  ทำให้ได้รับประสบการณ์ความรู้มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของ  ประเภทความบกพร่องของเด็กพิเศษซึ่งมีอยู่  9ประเภท ได้แก่  ความบกพร่องทางด้าน  การได้ยิน  การเห็น  ทางด้านสติปัญญา  ทางร่างกายหรือสุขภาพ  การเรียนรู้  การพูดและภาษา  พฤติกรรมหรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  และพิการซ้อน   ได้ความรู้ในเรื่องการให้การดูแลช่วยเหลือ  ซี่งเด็กพิเศษเหล่านี้ต้องการการดูแลและการบำบัดรักษาอย่างเร่งด่วนและถูกวิธี  เพื่อให้มีพัฒนาการใกล้เคียงกับคนปกติและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข   ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการจัดการศึกษาให้กับพวกเขาเหล่านั้น  ซึ่งทางโรงเรียนและศูนย์การศึกษาที่เข้าไปศึกษาดูงาน  ได้มีวิธีจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษโดยฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกายให้  ทั้งยังมีเทคนิคการสอนที่พัฒนาทางด้านอารมณ์ไปพร้อมๆกัน   ในขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมชมรมพิเศษต่างๆเพื่อฝึกวิชาการอาชีพเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

                      เมื่อได้เข้าไปสัมผัสกับสภาพจริงของเด็กพิเศษพบว่า  เด็กเหล่านั้นยังต้องการการดูแลเอาใจใส่ พร้อมทั้งการให้โอกาสอย่างแท้จริงจากสังคม  ปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งที่เปิดรับเด็กพิเศษเหล่านี้เข้าไปเรียนรวมกับเด็กปกติ  แต่มีบุคลากรเพียงไม่กี่คนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลพวกเขาได้  และก็มีสถานศึกษาหลายแห่งเช่นกันที่เปิดสอนเฉพาะเด็กพิเศษ  แต่ก็ยังมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ   ดังนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า  การเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในทุกสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย  จะเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนสำหรับเด็กพิเศษ  เพื่อให้ครูในอนาคตทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถสอนเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                           นางสาวกมลชนก  ชื่นตา

                           รหัส 4711101005

                           สาขาวิชาภาษาไทย 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-t05ความเห็น (2)

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 

ใช้คำว่าพิการซ้อนครับ ไม่ใช่พิการซ้ำซ้อน

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะในสังคมมีทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติม ชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี ครับ