ท่องเที่ยว

ดีไหม

อุ้มผาง ล่องแก่ง ทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ วัดโพธิคุณ ตลาดมูเซอ
เดินทางวันที่ 11 - 14 ส.ค.48 / 21 - 24 ต.ค.48 
    
วันเดินทาง
- 20.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย "ปั๊มน้ำมัน ปตท." ตรงข้ามกับทางเข้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่ อ.แม่สอด

วันที่สอง 
- 04.30 น. ถึง อ.แม่สอด ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางกันต่อสู่ อ.อุ้มผาง บนเส้นทางกะเหรี่ยงลอยฟ้า ระยะทาง 165 กิโลเมตร ผ่าน 1,219 โค้ง

- 07.30 น. ถึง อ.อุ้มผาง นำท่านเข้าที่พัก สวนเรือนแก้วรีสอร์ท

- 08.00 น. ทานอาหารเช้า หลังอาหารเตรียมตัวสำหรับการล่องแก่ง แยกสัมภาระบางส่วนไว้ที่รีสอร์ท

- ล่องแก่งสู่ ท่าทราย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของชายฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่านผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำร้อน น้ำตกมอลู่ เข้าสู่แก่งตะโค๊ะบิ๊ที่สนุกสนานที่สุด

(การล่องแก่งแนะนำให้ล่องในตอนเช้า อากาศไม่ร้อนและได้เห็นนกกินปลา รุ้งกินน้ำที่เกิดจากละอองของน้ำตก ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้าแบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และเกาะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1 - 2 ปลอดภัย ไม่อันตราย)

- 12.00 น. ทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคที่ท่าทราย จากนั้นเดินเท้าสู่ จุดพักแรมน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กม. (สัมภาระเก็บให้ลูกหาบ) เส้นทางที่เดินเป็นดินลูกรัง ควรใช้รองเท้ารัดส้นหรือผ้าใบ เสื้อผ้าควรเป็น แบบผ้าร่มที่มีน้ำหนักเบาและแห้งเร็ว 

- ถึงจุดพักแรมน้ำตกทีลอซู เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (พักเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน หมอน ถุงนอน) พักผ่อน เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย สำหรับท่านที่ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง เรานำท่านเที่ยวชม น้ำตกทีลอซู

- 18.00 น. ทานอาหารเย็น หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นของผืนป่าตะวันตก


วันที่สาม
- ตื่นเช้ารับอรุณ และทานอาหารเช้า จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำที่ น้ำตกทีลอซู

- 12.00 น. กลับมาทานอาหารกลางวันที่จุดพักแรม จากนั้นเดินเท้ากลับท่าทรายตามเส้นทางเดิม

- ถึงท่าทราย นำท่านลงเรือยาง ล่องเรือสู่ สบห้วยแม่ละมุ้ง สนุกสนานกับ แก่งมอแกโด้ และชมผืนป่าตะวันตก เดินทางต่อถึง สบห้วยแม่ละมุ้ง นำท่านเดินทางเข้าที่พักโดยรถสองแถวท้องถิ่น
- 19.00 น. ทานอาหารเย็น พักผ่อน (ห้องละ 4 - 6 ท่าน)


วันที่สี่
- 05.00 น. ตื่นแต่เช้ามืด เพื่อนำท่านไปชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว
ดอยหัวหมด

- ชมดอกไม้ที่บานเฉพาะหน้าฝนเต็มดอยหัวหมด


- กลับมาทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท หลังอาหารออกเดินทางกลับ อ.แม่สอดตามเส้นทางเดิม

- 12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่น้ำตกพาเจริญ ชมน้ำตกพาเจริญที่มีจำนวนชั้นมากถึง 97 ชั้น

- หลังอาหารนำท่านเข้าชมความงดงามของวัดไทย ที่วัดโพธิคุณ วัดไทยที่สวยงามที่สุดในแม่สอด

- จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลพะวอ และซื้อสินค้าของฝากจากชาวเขาที่
ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ


- ออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

- 23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน
ผู้ใหญ ่ 3,800 บาท สมาชิก 3,700 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 3,200 บาท
โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง ( ภาพรถตู้เดินทาง )
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์ทีลอซู 1 คืน และ รีิสอร์ท 1 คืน)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การสำรองที่นั่ง
1. โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนิศานาถ มั่นสิริไพบูลย์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-2-64162-4 หรือ
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี 732-2-46768-5
2. โอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทำประกัน) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ ส่วนสลิปโอนเงินกรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเทศกาล
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ เส้นทาง และความเหมาะสม
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยว+เทคโนฯความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

2778

เขียน

22 Aug 2005 @ 10:04
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก