EDU-SPACAIL STUDY

  รายงานการศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ  

การศึกษาดูงาน

 

        จากการที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ    ในศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรีและศูฯย์การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 5 นั้นทำให้ทราบว่าทางศูนย์มีหน้าที่ให้การบริการช่วยเหลือผู้พิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนเรียนร่วมหรือโรงเรียนเฉพาะของคนพิการ   การบำบัดฟื้นฟูและเก็บตกเด็กพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   มีการจัดทำสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ อาทิเช่น มีห้องฝึกพัฒนาการด้านต่างๆ มีสนามฝึกประสาทสัมผัส และมีการอบรมพัฒนาบุคคลากรตลอดจนอาสาสมัครเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย การเปิดให้บริการของศูนย์นั้นจะมีผู้ปกครองหมุนเวียนนำบุตรหลานมารับการให้บริการเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์การศึกษาจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ไป-กลับและส่วนที่อยู่ประจำแบบหมุนเวียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน INCLUSIVE-E01

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2770, เขียน: 22 Aug 2005 @ 09:57, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 13:56, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (4)

IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 22 Aug 2005 @ 10:04
 เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการศึกษาพิเศษเป็นอย่างยิ่ง
ผู้สนใจการศึกษา
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 31 Aug 2005 @ 16:02

เป็นสิ่งดีที่การเรียนมีการปฎิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

อ.วิรัตน์ชัย
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 06 Sep 2005 @ 00:29

เพิ่มเติมชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

น่าสนใจครับ 

ศิรินันท์
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 11 Sep 2005 @ 10:28
น่าสนใจจัง ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าศูฯย์การศึกษาพิเศษมีหน้าที่อะไรบ้าง