การศึกษาดูงาน

 

        จากการที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ    ในศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรีและศูฯย์การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 5 นั้นทำให้ทราบว่าทางศูนย์มีหน้าที่ให้การบริการช่วยเหลือผู้พิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนเรียนร่วมหรือโรงเรียนเฉพาะของคนพิการ   การบำบัดฟื้นฟูและเก็บตกเด็กพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   มีการจัดทำสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ อาทิเช่น มีห้องฝึกพัฒนาการด้านต่างๆ มีสนามฝึกประสาทสัมผัส และมีการอบรมพัฒนาบุคคลากรตลอดจนอาสาสมัครเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย การเปิดให้บริการของศูนย์นั้นจะมีผู้ปกครองหมุนเวียนนำบุตรหลานมารับการให้บริการเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์การศึกษาจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ไป-กลับและส่วนที่อยู่ประจำแบบหมุนเวียน