รายงานการศึกษาดูงาน

พวกเขาเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่กลายเป็นภาระของสังคม

ข้อคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี

คลิก

                  ในปัจจุบันสังคมเราเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากระบบการศึกษาก็พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่การพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับเด็กที่มีความปกติมากกว่า แต่สังคมกลับลืมไปว่ายังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากให้สังคมเข้าไปให้การดูแลมากกว่านี้ เปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมกับสังคมเหมือนเด็กปกติทั่วไป ให้โอกาสทางการศึกษา และด้านสังคมอื่น ๆ แก่พวกเขา ผมกำลังพูดถึงเด็กกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างไปจากคนปกติอยู่บ้าง หรือที่หลายคนเรียกว่าเด็กพิเศษ และในด้านการศึกษาเราเรียกเด็กเหล่านั้นว่าเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ

               เด็กที่มีความบกพร่องเหล่านี้ในปัจจุบันได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนถึงแม้จะไม่เท่ากับคนปกติแต่สังคมก็ได้ให้การดูแลพวกเขาเหล่านั้นมากขึ้น ให้บริการและสวัสดิการในด้านต่างเพื่อให้เด็กพิเศษเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กพิเศษและเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่กลายเป็นภาระของสังคมมาก ก็คือการให้โอกาส รัฐ และประชาชนต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่กลายเป็นภาระของสังคม และไม่ได้เป็นแปลกไปจากคนปกติมากมาย เพียงแต่เขามีความบกพร่องในบางอย่างเท่านั้น สังคมไม่ควรปิดกั้นสิทธิที่พึงได้รับด้านต่าง ๆ แก่พวกเขา เปิดโอกาสให้เขาได้ดำรงชีวิตได้กับคนปกติ ให้มีโอกาสได้เรียนร่วมกับคนปกติ หรือที่เราเรียกว่า การศึกษาเรียนรวม เป็นการศึกษาของเด็กพิเศษกับเด็กปกติในระบบโรงเรียน สามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ หรือเด็กพิเศษบางคนอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่เด็กเป็นพิเศษ ก็ต้องมีการอบรมให้ความรู้เพื่อการดูแลเด็กอย่างถูกต้อง

                   เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ นั้นพบได้มากในสังคมไทยเพราะฉนั้นเราต้องช่วยกันดูแลเขาเหล่านั้นเพราะถ้าเลือกได้เขาคงไม่อยากเกิดมาเป็นเช่นนั้น สังคมไม่ควรแสดงความรังเกียจและปิดกั้นสิทธิด้านต่าง ๆ แก่พวกเขา ดูแล และช่วยเหลือในฐานะลูกหลานชาวไทยคนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นใน และเพื่อมนุษยธรรมให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-t07ความเห็น (1)

อ.วิรัตน์ชัย
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
การให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการที่ครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้โอกาสแก่เด็กพิการในการเข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน