education tung

รายงานศึกษาการดู การศึกษาพิเศษ

รายงานการศึกษาพิเศษ

                   จากการที่ได้ไปดูงานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นนทบุรี,โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรี, โรงเรียนปัญญานุกูล ทำให้มีความเข้าใจในตัวของเด็กพิเศษมากขึ้น ทั้งด้านความคิด การแสดงออกของเด็ก ฯลฯ ซึ่งบางครั้งเราอาจเข้าใจเข้า แต่สำหรับเด็กบางคนเราไม่สามารถทราบได้ว่าเขากำลังจะทำอะไร หรือคิดอะไร เพราะเด็กบางคนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เขามีความรู้สึกอย่างไร เขาก็จะแสดงแบบนั้นออกมาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งบางครั้งการแสดงออกนั้นไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละที่ มีการเอาใจใส่แก่เด็กพิการเป็นอย่างมาก เพราะเขาได้มีการต่อตามผลการรักษาอย่างตลอดเวลา และต่อเนื่อง

  • การจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี

เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ ซึ่งภายในโรงเรียนมีการจัดห้องการฝึกทักษะทุกด้าน เช่น ห้องฝึกทักษะการได้ยิน ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • การจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรี

เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆ ให้บริการแก่ผู้พิการทุกประเภทและศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 มีหน้าที่ดังนี้

  • บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  • บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกและเตรียมความพร้อม
  • ให้คำปรึกษา
  • ประสานงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  • ศูนย์วิชาการ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร
  • บริการช่วยเหลือด้านอื่น
  • การจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนปัญญานุกูล

โรงเรียนปัญญานุกูลจะจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งเด็กในโรงเรียนเกือบทั้งหมดพักหอพักภายในโรงเรียน และมีบางส่วนที่มีผู้ปกครองคอยรับคอยส่ง มีการใช้หลักสูตรของการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน INCLUSIVE-M04ความเห็น (4)

IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 

เป็นการเรียนที่มีรูปแบบที่ดี  ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากปสบการณ์จริง  สถานณ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้

เด็กเรียน
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 

ทำให้คนที่ไม่มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ มีความรู้มากขึ้น

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.244
เขียนเมื่อ 

ตุ้งติ้งอัพโหลดของตัวเองลงไปด้วย  ควรใช้ gotoknow  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  มีเรื่องอะไรน่าสนใจ ก็นำมาลง  และศึกษาเรื่องของคนอื่น ด้วย  ให้แสดงความคิดเห็นของเราในบลอกของบุคคลอื่น ๆ ด้วย เป็ฯการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

สำหรับรายงานการศึกษาดูงาน ได้เข้าไปดูแล้ว รายงานได้ละเอียด  ข้อมูลสมบูรณ์ดี  ถ้ามีภาพประกอบด้วยจะยิ่งดีมาก

ยินดีมากที่พวกเราสามารถสร้างบลอกของตัวเอง และส่งงานได้สำเร็จ

 

IP: xxx.170.161.244
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติม อัพโหลดรูปภาพนะ