รายงานการศึกษาพิเศษ

                   จากการที่ได้ไปดูงานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นนทบุรี,โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรี, โรงเรียนปัญญานุกูล ทำให้มีความเข้าใจในตัวของเด็กพิเศษมากขึ้น ทั้งด้านความคิด การแสดงออกของเด็ก ฯลฯ ซึ่งบางครั้งเราอาจเข้าใจเข้า แต่สำหรับเด็กบางคนเราไม่สามารถทราบได้ว่าเขากำลังจะทำอะไร หรือคิดอะไร เพราะเด็กบางคนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เขามีความรู้สึกอย่างไร เขาก็จะแสดงแบบนั้นออกมาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งบางครั้งการแสดงออกนั้นไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละที่ มีการเอาใจใส่แก่เด็กพิการเป็นอย่างมาก เพราะเขาได้มีการต่อตามผลการรักษาอย่างตลอดเวลา และต่อเนื่อง

  • การจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี

เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ ซึ่งภายในโรงเรียนมีการจัดห้องการฝึกทักษะทุกด้าน เช่น ห้องฝึกทักษะการได้ยิน ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • การจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรี

เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆ ให้บริการแก่ผู้พิการทุกประเภทและศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 มีหน้าที่ดังนี้

  • บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  • บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกและเตรียมความพร้อม
  • ให้คำปรึกษา
  • ประสานงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  • ศูนย์วิชาการ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร
  • บริการช่วยเหลือด้านอื่น
  • การจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนปัญญานุกูล

โรงเรียนปัญญานุกูลจะจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งเด็กในโรงเรียนเกือบทั้งหมดพักหอพักภายในโรงเรียน และมีบางส่วนที่มีผู้ปกครองคอยรับคอยส่ง มีการใช้หลักสูตรของการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ