ดังนั้น   เด็กพิเศษจึงควรได้รับสิทธิความเป็นคนไทย

                             ของเขา อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน  รายละเอียด  คลิก