inclusive-t12

เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ

 

สรุปความรู้จากการศึกษาดูงาน

"คลิก"

ความรู้จากการร่วมกิจกรรม จากการที่ได้ไปดูงานในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ที่แรกที่เราไปถึงคือ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
 • ระดับอนุบาล อนุบาลปีที่ 1-2
 • ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-6
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

มีกระบวนการสอนหลายรูปแบบ ดังนี้

 • มีห้องฝึกพูด
 • บริการตรวจวัดการได้ยิน
 • ภาษามือ
 • มีเครื่องช่วยฟัง
 • คำศัพท์พจนานุกรมภาษามือ

โรงเรียนใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 อาจารย์ผู้สอนมีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาพิเศษ หากอาจารย์บางท่านยังไม่มีพื้นฐานก็มีการอบรมแล้วให้ทำแผนการสอน ในส่วนของนักเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ อยู่หอพัก 180 คนและไปกลับ ที่โรงเรียนมีการสนับสนุนความสามารถพิเศษ เช่น นาฏศิลป์ กลองยาว กีฬาลีลาศ กีฬาประเภทต่างๆ การประเมิน จะมีการประเมินโดย สมศ. ทั้งภายในและภายนอก

แห่งที่สอง คือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี มีหน้าที่ คือ เตรียมความพร้อมให้เด็กพิเศษ บริการโรงเรียนเรียนร่วม บริการสื่อตามกฎกระทรวง และบริการเคลื่อนที่

ซึ่งที่นี่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 ขวบ และมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมเช่น การเต้น การร้องเพลง

มีห้องฝึกพูด เด็กจะได้เข้าเรียนทุกคน อาจารย์จะสอนเรื่องง่ายๆ เช่น จำนวน ตัวเลข การแยกสี การฝึกพูด (ออกเสียง) ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมฝึกพูด Speech Viewer 3 มีการฝึกบริหารรูปปาก ฝึกการหายใจ ฝึกเป่าลม ฝึกเปล่งเสียง ในการฝึกฟัง ให้ฝึกฟังโดยใช้เสียงเครื่องดนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง กรับ

แห่งที่ 3 คือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการให้บริการดังนี้
 • บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม
 • ให้คำแนะนำปรึกษา
 • ประสานการจัดเรียนร่วม
 • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • ศูนย์วิชาการ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร
 • บริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ที่นี่จะรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด เด็กต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง การเรียนการสอนจะสอนเป็นทักษะ เช่น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะทางสังคม ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางการสื่อสาร

ตัวอย่างของกิจกรรม เช่น กิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนา มีกลอง ขลุ่ย คีย์บอร์ด

กิจกรรมศิลปะเพื่อการพัฒนา เช่น สีสื่ออารมณ์ การระบายสี พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การเคลื่อนไหว พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ที่ศูนย์แห่งนี้มีการจัดทำแผนการศึกษา การประเมินเด็กจะประเมินจากความสามารถและพัฒนาการของเด็ก

และแห่งสุดท้าย คือ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

บุคลากร ผู้ชาย 21 คน ผู้หญิง 60 คน รวม 81 คน

จำนวนนักเรียน 444 คน แบ่งเป็นนักเรียนประจำ 435 คน ไปกลับ 9 คน

การจัดการเรียนการสอน (อนุบาล-ม.3)

 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • มีการฝึกงานอาชีพ (ประดิษฐ์จากกล่องนม)
 • กายภาพบำบัด
 • ทัศนศึกษา
 • ฝึกศิลปะบำบัด

มีกิจกรรมต่างๆให้เด็กเข้าร่วม เช่น พิธีไหว้ครู การแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

จากการร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับสาระ ประโยชน์และข้อคิด ดังนี้

 • ทำให้ได้รู้จัก คำว่า เด็กพิเศษ มากขึ้น
 • มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
 • รู้จักการเรียนการสอนแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษแต่ละประเภท
 • รู้จักสื่อต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กพิเศษ
 • ในฐานะที่ดิฉันจะเป็นครูต่อไปในอนาคต เมื่อดิฉันเจอเด็กพิเศษ ก็จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ในการเรียนนั้นไม่ควรแยกเด็กพิเศษกับเด็กปกติออกจากกัน เพราะเราเชื่อว่าหากได้ส่งเสริม พัฒนาความสามารถเด็กพิการก็ย่อมจะมีศักยภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก็คือ การให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ ทั้งนี้การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจำเป็นต้องได้รับความร่วมร่วมมือจากครอบครัว โรงเรียน และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการ สนับสนุน ส่งเสริม เป็นกำลังใจ และช่วยกันพัฒนาเด็กให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานมาที่จังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรีมานั้น ทำให้รู้ว่า เด็กพิการก็เหมือนกับเด็กปกติ เพียงแต่อาจมีความพิการเฉพาะส่วนเท่านั้น แต่ในเรื่องของความสามารถพวกเขาก็มีไม่แพ้กัน เช่น ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี เด็กที่นี่มีความสามารถพิเศษในด้านนาฏศิลป์ กลองยาว กีฬาลีลาศ กีฬาประเภทต่างๆ และที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เด็กที่นี่มีการฝึกงานอาชีพ (ประดิษฐ์จากกล่องนม) ซึ่งจะเห็นได้ว่า เด็กพิการก็มีความสามารถเช่นเดียวกับเด็กปกติ เพียงแต่เราต้องให้โอกาส และมองพวกเขาในด้านดี อย่าไปมองว่าเด็กพิการคือภาระของสังคม เพราะเด็กพิการสามารถทำอะไรดีๆให้สังคมได้เช่นกัน

 

 

นางสาวเรืองสิริ เรืองหิรัญ

รหัสนักศึกษา 4711101012

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-t12ความเห็น (4)

little_mrs
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 

ดี เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทางที่ดีควรฝึกหัดการนำข้อมูลมาลงเองจะดีมากนะ เพื่ออนาคต.......

1000love
IP: xxx.176.170.75
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีมาก  ทำให้ทราบถึงผู้มีความบกพร่องว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกัน  ขอบคุณจริงๆที่ทำให้ผมมีความรู้มากขึ้น  ซึ้งจัง

หยาดนภา
IP: xxx.176.170.75
เขียนเมื่อ 
มีการนำเสนอที่ดี  เนื้อหาคลอบคลุมเกี่ยวกับเด็กพิการแต่ละที่  แล้วเอามาสรุปได้ดี  การทัศนศึกษาผู้เขียนเว๊ปมีความสนใจเมื่อไปศึกษา  ดังนั้นวันหลัง  ควรจะบรรยายให้ละเอียดในบางจุด  ยินดีคะ
อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 

เด็กพิการก็มีความสามารถเช่นเดียวกับเด็กปกติ เพียงแต่เราต้องให้โอกาส และมองพวกเขาในด้านดี อย่าไปมองว่าเด็กพิการคือภาระของสังคม เพราะเด็กพิการสามารถทำอะไรดีๆให้สังคมได้เช่นกัน

เป็นข้อคิดที่ดีครับ