สรุปความรู้จากการศึกษาดูงาน

"คลิก"

ความรู้จากการร่วมกิจกรรม จากการที่ได้ไปดูงานในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ที่แรกที่เราไปถึงคือ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
 • ระดับอนุบาล อนุบาลปีที่ 1-2
 • ระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-6
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

มีกระบวนการสอนหลายรูปแบบ ดังนี้

 • มีห้องฝึกพูด
 • บริการตรวจวัดการได้ยิน
 • ภาษามือ
 • มีเครื่องช่วยฟัง
 • คำศัพท์พจนานุกรมภาษามือ

โรงเรียนใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 อาจารย์ผู้สอนมีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาพิเศษ หากอาจารย์บางท่านยังไม่มีพื้นฐานก็มีการอบรมแล้วให้ทำแผนการสอน ในส่วนของนักเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ อยู่หอพัก 180 คนและไปกลับ ที่โรงเรียนมีการสนับสนุนความสามารถพิเศษ เช่น นาฏศิลป์ กลองยาว กีฬาลีลาศ กีฬาประเภทต่างๆ การประเมิน จะมีการประเมินโดย สมศ. ทั้งภายในและภายนอก

แห่งที่สอง คือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี มีหน้าที่ คือ เตรียมความพร้อมให้เด็กพิเศษ บริการโรงเรียนเรียนร่วม บริการสื่อตามกฎกระทรวง และบริการเคลื่อนที่

ซึ่งที่นี่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 ขวบ และมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมเช่น การเต้น การร้องเพลง

มีห้องฝึกพูด เด็กจะได้เข้าเรียนทุกคน อาจารย์จะสอนเรื่องง่ายๆ เช่น จำนวน ตัวเลข การแยกสี การฝึกพูด (ออกเสียง) ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมฝึกพูด Speech Viewer 3 มีการฝึกบริหารรูปปาก ฝึกการหายใจ ฝึกเป่าลม ฝึกเปล่งเสียง ในการฝึกฟัง ให้ฝึกฟังโดยใช้เสียงเครื่องดนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง กรับ

แห่งที่ 3 คือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการให้บริการดังนี้
 • บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม
 • ให้คำแนะนำปรึกษา
 • ประสานการจัดเรียนร่วม
 • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • ศูนย์วิชาการ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร
 • บริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ที่นี่จะรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด เด็กต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง การเรียนการสอนจะสอนเป็นทักษะ เช่น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะทางสังคม ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางการสื่อสาร

ตัวอย่างของกิจกรรม เช่น กิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนา มีกลอง ขลุ่ย คีย์บอร์ด

กิจกรรมศิลปะเพื่อการพัฒนา เช่น สีสื่ออารมณ์ การระบายสี พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การเคลื่อนไหว พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ที่ศูนย์แห่งนี้มีการจัดทำแผนการศึกษา การประเมินเด็กจะประเมินจากความสามารถและพัฒนาการของเด็ก

และแห่งสุดท้าย คือ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

บุคลากร ผู้ชาย 21 คน ผู้หญิง 60 คน รวม 81 คน

จำนวนนักเรียน 444 คน แบ่งเป็นนักเรียนประจำ 435 คน ไปกลับ 9 คน

การจัดการเรียนการสอน (อนุบาล-ม.3)

 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • มีการฝึกงานอาชีพ (ประดิษฐ์จากกล่องนม)
 • กายภาพบำบัด
 • ทัศนศึกษา
 • ฝึกศิลปะบำบัด

มีกิจกรรมต่างๆให้เด็กเข้าร่วม เช่น พิธีไหว้ครู การแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

จากการร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับสาระ ประโยชน์และข้อคิด ดังนี้

 • ทำให้ได้รู้จัก คำว่า เด็กพิเศษ มากขึ้น
 • มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
 • รู้จักการเรียนการสอนแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษแต่ละประเภท
 • รู้จักสื่อต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กพิเศษ
 • ในฐานะที่ดิฉันจะเป็นครูต่อไปในอนาคต เมื่อดิฉันเจอเด็กพิเศษ ก็จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ในการเรียนนั้นไม่ควรแยกเด็กพิเศษกับเด็กปกติออกจากกัน เพราะเราเชื่อว่าหากได้ส่งเสริม พัฒนาความสามารถเด็กพิการก็ย่อมจะมีศักยภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก็คือ การให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ ทั้งนี้การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจำเป็นต้องได้รับความร่วมร่วมมือจากครอบครัว โรงเรียน และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการ สนับสนุน ส่งเสริม เป็นกำลังใจ และช่วยกันพัฒนาเด็กให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานมาที่จังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรีมานั้น ทำให้รู้ว่า เด็กพิการก็เหมือนกับเด็กปกติ เพียงแต่อาจมีความพิการเฉพาะส่วนเท่านั้น แต่ในเรื่องของความสามารถพวกเขาก็มีไม่แพ้กัน เช่น ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี เด็กที่นี่มีความสามารถพิเศษในด้านนาฏศิลป์ กลองยาว กีฬาลีลาศ กีฬาประเภทต่างๆ และที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เด็กที่นี่มีการฝึกงานอาชีพ (ประดิษฐ์จากกล่องนม) ซึ่งจะเห็นได้ว่า เด็กพิการก็มีความสามารถเช่นเดียวกับเด็กปกติ เพียงแต่เราต้องให้โอกาส และมองพวกเขาในด้านดี อย่าไปมองว่าเด็กพิการคือภาระของสังคม เพราะเด็กพิการสามารถทำอะไรดีๆให้สังคมได้เช่นกัน

 

 

นางสาวเรืองสิริ เรืองหิรัญ

รหัสนักศึกษา 4711101012

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย