ทางคณะสหเวชศาสตร์ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เข้ามาในคณะ โดยการส่ง e-mail ให้กับทุกคน และผมได้อวยพรวันเกิดของแต่ละคนในคณะผ่านทาง e-news today  วันนี้ผมจึงอยากบันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน.ไว้ใน Blog ครับ ผมสำรวจดูแล้วพบว่าคนสหเวช-มน.มีครบทั้ง 12 ราศี บางคนก็วันเดือนเกิดตรงกันครับ สำหรับปีพ.ศ. ขอไม่นำมาลงใน Blog ครับ

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน. (ราศีมังกร))

  อ.สุวรรณา                 ถาวรรุ่งโรจน์    4 มกราคม
  อ.ดวงเดือน                บุญทอง  10 มกราคม
  คุณวายุส์                    แก้วฉิม  10 มกราคม
  คุณสุทธิวรรณ              มีแท่ง  11 มกราคม
   อ.โอปอร์                   วีรพันธุ์  13 มกราคม
   อ.อรุณี                      เหมะธุลิน  17 มกราคม
   คุณรวิศสกุล                รุ่งเรือง  24 มกราคม
   อ.พาชื่น                     โพทัพ  25 มกราคม
   อ.ฐิติพงศ์                    แก้วเหล็ก  28 มกราคม
   คุณนิตยา                    รอดเคลือวัลย์  30 มกราคม

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน. (ราศีกุมภ์)

 

   อ.แพรวพรรณ               สุวรรณกิจ  13 กุมภาพันธ์
   อ.สุรพล                      ตั้งวรสิทธิชัย  14 กุมภาพันธ์
   อ.สุภัค                        ชุติไพจิตร  16 กุมภาพันธ์
   คุณจักรพงศ์                  แสงจักร  16 กุมภาพันธ์
   อ.วัชรินทร                    เทียนสันต์  19 กุมภาพันธ์
   อ.ปริญญา                     เลิศสินไทย  19 กุมภาพันธ์
   คุณนาถพล                    สิริบรรสพ  21 กุมภาพันธ์
   คุณพริ้มเพรา                  คำสวัสดิ์   27 กุมภาพันธ์

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน. (ราศีมีน)

 

ศ.ทวีสุข                       กรรณล้วน   4 มีนาคม
คุณธารารัตน์                 กิตติตระการ   7 มีนาคม
อ.มันทนา                     วาดไธสงค์   8 มีนาคม

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน. (ราศีเมษ)

 

คุณสมภพ                     อังศุเกษตร

 6 เมษายน
รศ.มาลินี                      ธนารุณ  11 เมษายน
อ.กาญจนา                   จิตติพร  16 เมษายน
คุณขวัญเรือน                แดงเรือ  19 เมษายน
ผศ.ปนดา                     เตชทรัพย์อมร  28 เมษายน

 

บันทึกวันสำคัญของคนสหเวช-มน. (ราศีพฤษก)

 

คุณวราภรณ์                   พยัตตพงศ์

 2 พฤษภาคม
ดร.วันวิสาข์                   บุญเลิศ  6 พฤษภาคม
คุณอนุวัทย์                    เรืองจันทร์  15 พฤษภาคม
อ.นิธิรัตน์                      เนินเพิ่มพิสุทธิ์  16 พฤษภาคม

             
             ยังมีต่อนะครับ ติดตามได้ในบันทึกที่ 2

                                                                                                               บอย

                                                                               ชุมชนสำนักงานเลขานุการ