ความรู้ที่นำมาจัดการ  แบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือความรู้ในตำรา  กับความรู้ในสมองคน

    จุดเน้นของการจัดการความรู้ในโครงการนี้ไม่ใช่การจัดการความรู้ทั้งหมด  แต่เป็นการจัดการความรู้เฉพาะที่มีความสำคัญต่อโรงเรียนของเรา  จึงต้องมีการค้นหาความรู้ของผู้ร่วมงานทุกคนในโรงเรียนของเรา  เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของโรงเรียน  สร้างองค์ความรู้  แลก