วันนี้ (9 พ.ค. 49) ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมทีมนักจัดการความรู้ด้าน IT และการสร้าง Blog ของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ทำให้ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ GotoKnow และมี Blog ของตนเองเป็นครั้งแรก หลังจากเป็นเพียงผู้อ่านอย่างเดียวมาประมาณ 3 - 4 เดือนแล้วค่ะ  หลังจากวันนี้ไป จะพยายามทำให้ตัวเองเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากที่สุดค่ะ